Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3479/BTTTT-TTCS 09/10/2019 Tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019 Bộ Thông tin - Truyền thông
33/CT-BTTTT 09/09/2019 Tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu Bộ Thông tin - Truyền thông
2973/BTTTT-CATTT 04/09/2019 Hướng dẫn triển khai, giám sát hoạt động an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước Bộ Thông tin - Truyền thông
05/2019/TT-BTTTT 09/07/2019 Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin - Truyền thông

362/QĐ-TTg 03/04/2019 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lí báo chí đến năm 2025 Chính phủ
01/2019/TT-BTTTT 05/03/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin - Truyền thông
163/QĐ-BTTTT 14/02/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018 Bộ Thông tin - Truyền thông
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức Bộ Nội vụ
200/KH-UBND 28/12/2018 Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
18/2018/TT-BTTTT 20/12/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin - Truyền thông
16/2018/TT-BTTTT 05/12/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông Bộ Thông tin - Truyền thông
12/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập Bộ Thông tin - Truyền thông
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Chính phủ
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng Quốc hội
1778/BTTTT-THH 06/06/2018 Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin - Truyền thông
823/QĐ-BTTTT 31/05/2018 Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin - Truyền thông
03/VBHN-BTTTT 17/05/2018 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Bộ Thông tin - Truyền thông

02/VBHN-BTTTT 10/05/2018 Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Bộ Thông tin - Truyền thông
27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, ngày 01/3/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Chính phủ
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Chính phủ
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Chính phủ
38/2017/TT-BTTTT 13/12/2017 Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân Bộ Thông tin - Truyền thông
48/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản ấn phẩm, mở thêm chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Bộ Thông tin - Truyền thông
2391/QD-UBND 29/07/2016 Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2347/2016/QĐ-UBND 27/07/2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
258/QĐ-TTg 19/02/2016 Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chính phủ
4122/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định ban hành Bộ đơn giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2464/CXBIPH-QLXB 25/04/2015 Văn bản phối hợp thu hồi xuất bản phẩm Bộ Thông tin - Truyền thông
979/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
839/QĐ-UBND 30/03/2015 Quyết định phê duyệt lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
479/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
735/QĐ-CXBIPH 08/02/2015 Quyết định thu hồi xuất bản phẩm
535/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch Nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2015 UBND tỉnh Quảng Ninh
125/QĐ-BTTTT 28/01/2015 Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT năm 2014 Bộ Thông tin - Truyền thông
33-CTr/TU 17/01/2015 Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Tỉnh ủy
129/KH-UBND 13/01/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Bộ Thông tin - Truyền thông

3058/QĐ-UBND 15/12/2014 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015 UBND tỉnh Quảng Ninh
2665/QĐ-UBND 13/11/2014 Về việc quản lý, khai thác và vận hành Mạng tin học diện rộng tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
6099/KH-UBND 29/10/2014 Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh năm 2015 UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 441
Đã truy cập: 814607