Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

16/01/2018
 
 

Trưởng phòng: Lê Minh Kỳ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0913.266.529

Email: leminhky@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung, điều hành mọi hoạt động của phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0982.312.580

Email: nguyenthitam@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực hợp tác truyền thông.

 

Phó trưởng phòng: Lý Công Tự

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học Mác - Lê nin

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0936.918.338

Email: lycongtu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Xuất bản, in, phát hành; Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Truyền hình cáp, TVRO và Thủ tục hành chính.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thanh Trà

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân báo chí

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0985 653 528

Email: nguyenthanhtra@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi, xử lý thông tin báo chí; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; họp báo thường kỳ UBND tỉnh.

 

Chuyên viên: Nguyễn Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Quản lí Văn hóa

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0988.668857

Email:  nguyenphuongthao.sttvtt@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách theo dõi hoạt động thông tin điện tử, Cổng TTĐT của tỉnh, bản tin, đặc san và chủ trì tham mưu các kế hoạch ngân sách, dự toán của phòng. 

 

Chuyên viên: Trần Thị Quỳnh Trang

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Báo chí

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0906.465688

Email: tranthiquynhtrang@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách theo dõi lĩnh vực thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn; họp báo sự kiện; thẻ nhà báo. 

 Phạm Thị Hồng Liên

(Biệt phái 3 năm)

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, điện tử

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 094. 268.2800

Email: phamthihonglien@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản trị, vận hành trang fanpage DDCI Quảng Ninh, DDCI Thông tin Truyền thông; up tin bài lên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; tổng hợp cấp phát Chữ ký số.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, quảng cáo trên phương tiện phát thanh truyền hình, quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

Nhiệm vụ, quyền hạn :

  1. 1. Về báo chí : Tham mưu :

a/ Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử theo phân công và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

b/ Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

c/ Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

d/ Cấp phép họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

đ/ Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan tổ chức khác của tỉnh;

e/ Xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh;

  1. Về xuất bản: Tham mưu :

a/ Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản;

b/ Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của tỉnh, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, các nhân của tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật về xuất bản;

c/ Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, các nhân thuộc tỉnh, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương tại địa phương; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do tỉnh cấp phép;

d/ Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

g/ Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in nếu phát hiện nội dung  xuất bản phẩm vi phạm Điều 10 Luật xuất bản và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân nhân tỉnh; tạm đình chỉ việc xuất bản ấn bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

h/ Thực hiện việc tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  1. Về Quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm:

a/ Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm theo thẩm quyền;

  1. Về phát thanh và truyền thình:

a/ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thình của địa phương sau khi được phê duyệt;

b/ Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của các tổ chức, đơn vị do địa phương quản lý, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c/ Cấp thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật;

d/  Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước khác theo hướng dẫn của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

  1. Về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ: Tham mưu

a/ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

 b/ Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền trên địa bàn;

c/ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo thẩm quyền trên địa bàn.

        6 . Quản lý, theo đõi và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức của phòng hàng năm. Quản lý, bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của phòng theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 80
Đã truy cập: 49320118.