Tài liệu kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX

18/06/2020 08:33

I - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP: 

THÔNG BÁO MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU KỲ HỌP THỨ 14

(1). Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(2). Thông báo về việc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

                                      * TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỦ TRI*

(3). Giấy triệu tập Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

(4). Giấy mời Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

(5). Dự kiến chương trình Kỳ họp

(6). Danh sách chia tổ thảo luận

(7). Gợi ý nội dung thảo luận tổ

II - CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo về tình hình Tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

(2). Báo cáo về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất với Ủy ban nhân dân Thành phố để triển khai giữa kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

(3). Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX và các kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm kỳ họp trước.

(4). Báo cáo kết quả Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình và công tác quản lý, sử dụng đất của một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

(5). Báo cáo kết quả Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2017 - 2020.

(6). Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(7). Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2021

(8). Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc tháng 6/2020 gửi Kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.

(9). Tổng hợp các ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tại kỳ họp.

III - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ

Thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

IV - CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

(2). Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Cẩm Phả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(3). Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của thành phố Cẩm Phả

- Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

(4). Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2020.

(5). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố.

(6). Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười hai HĐND Thành phố khoá XX.

(7). Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm2020.

(8). Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

(9). Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

(10). Báo cáo kết quả thực Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai HĐND Thành phố khóa XX.

(11). Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án:

V - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(1). Dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

(2). Dự thảo nghị quyết thông qua tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

(3). Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2021. 

(4). Dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án:

VI - BÁO CÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT - TÒA ÁN - CHI CỤC THA DÂN SỰ

(1). Báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2020.

(2). Báo cáo công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2020.

(3). Báo cáo về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020.

VII - BÁO CÁO CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

(1). Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình; phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố; quyết toán thu chi ngân sách năm 2019.

(2). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.                                                                     

VIII - BÁO CÁO CỦA BAN PHÁP CHẾ

(1). Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố (Lĩnh vực pháp chế).

(2). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 4443718