Tài liệu Kỳ họp thứ mười - HĐND thành phố khóa XX

28/05/2019 09:02

 

THÔNG BÁOMột số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ mười 

Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

I - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP

(1). DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ mười HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(2). Gợi ý nội dung thảo luận tổ  và chia Tổ thảo luận.

(3). Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 27/5/2019 về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ chín) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(4). Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 06/6/2019 về việc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri.

(5). Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 14/6/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri tại 02 phường Cẩm Thạch, Cẩm Thủy.

II - CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo về tình hình Tổ chức, hoạt động của Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(2). Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.

(3). Báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND Thành phố

(4). Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020.

(5). Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc tháng 6/2019 gửi Kỳ họp thứ mười HĐND Thành phố khóa XX.

 (6). Tổng hợp các ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tại kỳ họp.

III - CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XX và các kiến nghị từ kỳ họp trước.

(2). Báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Tài liệu đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019)

(3). Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XX và các kiến nghị từ kỳ họp trước (Tài liệu đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019)

 (4). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. (kèm theo dự thảo nghị quyết)

(5). Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND Thành phố về Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tám HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 (6). Báo cáoTờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết) về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018 của thành phố Cẩm Phả.

(7). Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2019; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung biện pháp điều hành ngân sách năm 2019 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

(8). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và lập kế hoạch đầu tư công năm 202

(9). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020, dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2020

(10). Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2020

(11). Báo cáo dự kiến danh mục các dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025

(12). Tờ trình dự kiến danh mục các dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025.

(13). Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(14). Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(15). Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 IV - BÁO CÁO CỦA ỦY BAN MTTQ, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ:

(1) Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cẩm Phả.

(2) Báo cáo công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XX.

(3) Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.

(4) Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019.

V - BÁO CÁO CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

(1). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(2). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(3). Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Đồn Công an khu công nghiệp Mông Dương và Công an phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

(4). Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn Thành phố.

(5) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và các tờ trình của UBND Thành phố về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

(6) Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố về công tác thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.

 VI - CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

(1). Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

(2). Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018;

(3). Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung biện pháp điều hành ngân sách năm 2019.

 (4). Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2020

(5). Dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025;

(6). Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm

qt.campha


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4781
Đã truy cập: 3786413