Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/12/2018 10:49

 Kính mời đại biểu nhấn vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết:

 

  * Thông báo kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

 

I, Dự kiến chương trình kỳ họp, chia tổ thảo luận 

 

1. Giấy triệu tập kỳ họp;

 

2, Dự kiến chương trình kỳ họp;

 

3. Danh sách chia tổ thảo luận tại kỳ họp.

 

4. Gợi ý thảo luận tổ tại kỳ họp.

 

II. Các báo cáo của HĐND thành phố

 

1. Báo cáo số 236/BC-HĐND ngày 14/12/2018 kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tới kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XX và kết quả thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 của HĐND thành phố;

 

2. Báo cáo số 234/BC-HĐND ngày 14/12/2018 tổng hợp kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND thành phố tại cuộc tiếp xúc cử tri từ ngày 14-16/11/2018 gửi tới kỳ họp thứ tám HĐND thành phố khóa XX;

 

3. Báo cáo của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Cẩm Phả về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII.

 

4. Báo cáo tình hình, kết quả công tác của HĐND thành phố năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;

 

5. Báo cáo số 225/BC-HĐND ngày 12/12/2018 kết quả công tác của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;

 

6. Báo cáo số 232/BC-HĐND ngày 14/12/2018 Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

 

7. Báo cáo số 233/BC-HĐND ngày 14/12/2018 Kết quả giám sát công tác xét xử án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân thành phố và hoạt động của Đoàn hội thẩm nhân dân thành phố.

 

8. Báo cáo số 235/BC-ĐGS ngày 14/12/2018 về kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng và công tác bảo vệ, khai thác rừng trên địa bàn thành phố;

 

9. Báo cáo số 237/BC-ĐGS ngày 14/12/2018 về kết quả giám sát việc giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn thành phố.

 

10. Báo cáo số 238/BC-HĐND ngày 14/12/2018 về thẩm tra báo cáo công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố (lĩnh vực pháp chế).

 

11. Báo cáo số 197/BC-HĐND ngày 09/11/2018 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn.

 

 

 

III.  Các báo cáo của UBND thành phố

 

1. Báo cáo số 414/BC-UBND ngày 12/12/2018 về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

2.  Báo cáo số 407/BC-UBND ngày 10/12/2018 về việc đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; dự toán thu chi ngân sách năm 2019 và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2019;

 

3. Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố về  phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2019; 

 

4. Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

 

5. Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu  tư công năm 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2019;

 

6. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;

 

7. Báo cáo số 418/BC-UBND ngày 13/12/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tới kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố và các kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm từ kỳ trước.

 

8. Báo cáo số 417/BC-UBND ngày 13/12/2018 kết quả thực hiện Ngị quyết 48/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố.

 

IV.  Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố

 

Thông báo số 55/TB-MTTQ ngày 12/12/2018 của Ủy ban MTTQ thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam thành phố Cẩm Phả năm 2018

 

V. Báo cáo của các đơn vị khối nội chính

 

 1. Báo cáo số 180/BC-TA ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm nhân dân năm 2018;

 

2. Báo số 464/BC-VKS ngày 30/11/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố về công tác kiểm sát năm 2018 của VKSND thành phố Cẩm Phả; 

 

3. Báo cáo số 629/CCTHADS-BC ngày 05/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

 

 VI. Các tờ trình

 

 1. Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2019;

 

2. Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 10/12/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

 

3. Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 10/12/2018 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019.

 

4. Tờ trình số 203/TTr-UBND về việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cẩm Phả;

 

5. Tờ trình số 230/TTr-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND thành phố và kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 + Dự thảo nghị quyết.

 

VII. Dự thảo Nghị quyết

 

1. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 (chỉnh sửa lần 2 ngày 18/12/2018);

 

 2. Nghị quyết về ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2019;

 

3. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

 

4. Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019.

 

5. Nghị quyết  về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qt.campha


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4898
Đã truy cập: 3786530