Tài liệu kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XX

08/06/2018 14:08

Kính mời đại biểu nhấn vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết! 

 

*  Thông báo một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

*  Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

 

(1). Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017;

 

(2).  Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018;

 

(3). Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2019;

 

(4). Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2019.

 

(5). Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

I, Giấy triệu tập kỳ họp

 

Giấy triệu tập kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

II, Chương trình kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XX

 

- Chương trình kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XX (Đã chỉnh sửa lần 2 - ngày 19/7/2018)

 

III. Tài liệu kỳ họp:

 

1. Các báo cáo trình tại kỳ họp:

 

1.1 Các Báo cáo của HĐND thành phố

 

(1) Báo cáo số 112/BC-HĐND-ĐGS ngày 13/7/2018 về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về tự kê khai và nộp thuế các các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn;

 

(2) Báo cáo số 113/BC-HĐND ngày 13/7/2018 về thẩm tra báo cáo tình hình KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; thực hiện thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020); danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2019; quyết toán thu - chi ngân sách năm 2017 (Đã chỉnh sửa lần 2 - ngày 19/7/2018) .

 

 

(3) Báo cáo số 114/BC-HĐND ngày 13/7/2018 kế quả công tác của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

(4) Báo cáo số 115/BC-HĐND ngày 13/7/2018 thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của UBND thành phố (lĩnh vực Pháp chế) (Đã chỉnh sửa lần 1 - ngày 16/7/2018)

 

(5) Báo cáo số 116/BC-HĐND ngày 13/7/2018 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

(6) Báo cáo số 120/BC-HĐND ngày 18/7/2018 của về tình hình, kết quả công tác của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

(7) Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 08/5/2018 kế quả giám sát việc triển khai, thực hiện các chinh sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố;

 

(8) Báo cáo số 77/BC-HĐND ngày 08/6/2018 của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Quảng cáo trên địa bàn thành phố.

 

 

(9). Dự thảo - Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XX.

 

(10). Dự thảo - Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2015 - 2018.

 

(11). Dự thảo - Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND thành phố tại cuộc tiếp xúc ngày 13/13/6/2018 gửi tới kỳ họp thứ bẩy HĐND thành phố khóa XX.

 

1.2 Các Báo cáo của UBND thành phố

 

(1) Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 04/7/2018 về việc thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018;

 

(2). Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 10/7/2018 về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

(3) Báo cáo số 218//BC-UBND ngày 11/7/2018 về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2019;

 

(4) Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 11/7/2018 kết quả giải quyết kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XX và các kiến nghị từ kỳ trước đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

 

 

 

1.3 Báo cáo, thông báo của UB MTTQ Thành phố và các đơn vị nội chính.

 

(1) Thông báo số 03/TB-MTTQ ngày 11/7/2018 của UB MTTQ Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

 

(2). Báo cáo số 264/BC-VKS ngày 29/6/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XX.

 

(3). Báo cáo số 345/CCTHADS-BC ngày 06/07/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện công tác thi hành án dân dự 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn.

 

(4) Báo cáo số 110/2018/BC-TA công tác xét xử và hoạt động của hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2018; của Tòa án nhân dân thành phố.

 

 

2. Các tờ trình:

 

2.1. Tờ trình của HĐND thành phố:

 

(1). Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 18/7/2018 về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

2.2. Tờ trình của UBND thành phố:

 

(1) Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thành phố về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; 

 

(2) Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thành phố về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2019 (Đã chỉnh sửa lần 3 - ngày 19/7/2018);

 

3. Gợi ý nội dung và Danh sách chia tổ thảo luận:

 

(1). Gợi ý nội dung thảo luận tổ kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XX

 

(2). Danh sách chia tổ thảo luận số 1:

 

(3) Danh sách chia tổ thảo luận số 2;

 

(4) Danh sách chia tổ thảo luận số 3;

 

(5) Danh sách chia tổ thảo luận số 4;

  

4. Các dự thảo Nghị quyết:

 

(1). Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017;

 

(2) Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (Đã chỉnh sửa lần 1 - ngày 19/7/2018);

 

(3) Dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2019;

 

(4) Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm

qt.campha


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4752
Đã truy cập: 3786384