Các Nghị quyết Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XX - nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/01/2018 22:00

 Kính mời đại biểu nhấn vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết:

 

 II. Các nghị quyết kỳ họp:

 

1. Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 25/12/2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

 

2. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

 

3. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố; một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2018;

 

4. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2018;

 

5. Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước thành phố Cẩm Phả năm 2016;

 

6. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

7. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 về chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố.

 

II. Thông báo kết quả kỳ họp:

 

1, Thông báo một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 III. Các báo cáo của HĐND thành phố:

 

 1. Báo cáo số 218/BC-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình, kết quả công tác của HĐND thành phố năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

 

2. Báo cáo số 219/BC-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XX;

 

4. Báo cáo số 225/BC-HĐND ngày 20/12/2017 thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, biện pháp điều hành ngân sách và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2018.

 

4. Báo cáo số 221/BC-HĐND ngày 20/12/2017 Thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của UBND thành phố (lĩnh vực pháp chế);

 

5. Báo cáo số 222/BC-HĐND ngày 20/12/2017 về Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả (nhiệm kỳ 2016-2021);

 

6. Báo cáo số 224/BC-HĐND ngày 20/12/2017 về Kết quả công tác của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

 

7. Báo cáo số 223/BC-HĐND ngày 20/12/2017 kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm và các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn thành phố;

 

8. Thông báo số 142/TB-HĐND ngày 18/8/2017 kết quả khảo sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2017 - 2018 của Thường trực HĐND thành phố;

 

9. Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 18/8/2017 kết quả khảo sát về công tác đầu tư, quản lý, khai thác nguồn nước và các công trình cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

 

10. Báo cáo số 220/BC-HĐND ngày 20/12/2017 về giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố;

 

11. Dự thảo báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri với đại biểu HĐND thành phố tại cuộc tiếp xúc cử tri từ ngày 17-22/11/2017;

 

12. Dự thảo báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN cấp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố;

 

13. Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố;

 

14. Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Pháp luật về An toàn, Vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố;

 

IV. Các báo cáo của UBND thành phố:

 

1. Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 14/12/2017 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

 

2. Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 13/11/2017 của UBND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi thới kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XX;

 

3. Báo cáo số 477/BC-UBND ngày 18/12/2017 về việc đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2018;

 

4. Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 18/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016-2020;

 

5. Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 18/12/2017 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;

 

6. Báo cáo số 484/BC-UBND ngày 21/12/2017 về giải trình thực trạng, nguyên nhân, hướng giải quyết, xử lý tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố.

 

 V. Báo cáo của UB Mặt trận tổ quốc thành phố:

 

1. Báo cáo số 51/BC-MTTQ ngày 15/12/2017 của UB Mặt trận Tổ quốc Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ thành phố năm 2017;

 

 VI. Báo cáo của các đơn vị khối nội chính

 

1. Báo cáo số 179/BC-TA ngày 29/11/2017 của Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm nhân dân năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XX.

 

2. Báo cáo số 447/BC-VKS ngày 28/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XX

 

3. Báo cáo số 721/CCTHADS-BC ngày 24/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả về kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố năm 2017.

 

4. Công văn số 1769/CACP ngày 19/12/2017 của Công an thành phố về trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

 

VII. Các tờ trình 

 

1. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2018;

 

2. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016-2020;

 

3. Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về việc phân bổ kế hoạc vốn đầu tư phát triển năm 2018;

 

4. Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước thành phố Cẩm Phả năm 2016;

 

5. Tờ trình số 216/TTr-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021;

 

VIII. Dự thảo các Nghị quyết


1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 - Đã chỉnh sửa lần 1 - ngày 22/12/2017;

 

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố; một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2018;

 

3. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018;

 

4. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

 

5. Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước thành phố Cẩm Phả năm 2016;

 

6. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

IX. Gợi ý nội dung thảo luận tổ và chia tổ thảo luận:

 

1, Gợi ý nội dung thảo luận tổ và chia tổ thảo luận tại kỳ họp;

 

X. Các tài liệu liên quan đến kỳ họp

 

1. Công văn số 211/HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND thành phố về tài liệu và thời gian trình bày tờ trình, báo cáo tại Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

 

2. Thông báo số 105/TB-VP ngày 13/12/2017 về việc phân công nhiệm vụ làm thư ký kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XX.

 

 

3. Mẫu Phiếu chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XX

 

4. Danh sách tài liệu kỳ họp thứ năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4931
Đã truy cập: 3786563