Các Nghị quyết Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XX - nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/06/2017 16:00

Xin mời đại biểu nhấn vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết:

 

 I. Nghị quyết kỳ họp:

 

1. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;


2. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;


3. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;


4. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016;


5. Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017;


6. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2018;


7. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố Cẩm Phả năm 2018.

 

II. Thông báo một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

III. Giấy triệu tập, giấy mời kỳ họp


(1) Giấy triệu tập số 94/GTrT-HĐND dự kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021;

 

(2) Giấy mời số 102/GM-HĐND dự kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

 

IV. Chương trình làm việc:

 

(1) Dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp

 

V. Tài liệu kỳ họp:


1. Báo cáo của HĐND thành phố:


(1) Báo cáo số 112/BC-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố;


(2) Báo cáo 108-BC HĐND Thẩm tra công tác 6 tháng đầu năm 2017 của VKS, TA, Thi hành án dân sự của Ban Pháp chế HĐND Thành phố;

 

 

(3) Báo cáo kết quả giám sát công tác CCHH tại Trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại ở một số phường, xã;


(4)  Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý việc thực hiện hỗ trợ xây dựng các công trình khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống thiên tai;


(5) Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XX;


(6) Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành Pháp luật về bảo vệ môi trường đối vớicác cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;


(7) Báo cáo kết quả khảo sát về việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân còn tồn đọng kéo dài;


(8) Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh;

 

(9) Báo cáo kết quả tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố;

 

(10) Tình hình, kết quả công tác của Hội đồng nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;

 

(11) Báo cáo số 45-BC HĐND về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, QHXD, SDĐ... tiến độ triển khai các Dự án;


(12) Báo cáo số 107-BC HĐND Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2017;


(13) Báo cáo số 109-BC HĐND giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật... của Ban Pháp chế HĐND Thành phố;

 

(14) Báo cáo số 110-BC/HĐND kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố;


(15) Báo cáo số 111-BC/HĐND thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2017;


(16) Báo cáo số 92-BC/ĐGS về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo NĐ136.NĐ.CP;

 

 

2. Báo cáo của UBND thành phố:

 

(1) Báo cáo số 246/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (sửa lại số liệu tỷ lệ che phủ rừng - Trang 2);

 

(2) Báo cáo số 242/BC-UBND của UBND Thành phố về kế hoạch thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2018.


(3) Báo cáo 243/BC-UBND quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thành phố Cẩm Phả


(4) Báo cáo số 244/BC-UBND thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2017;

 

(5) Báo cáo số 250/BC-UBND kết quả giải quyết kiến nghị cử tri với Kỳ họp thứ ba - HĐND thành phố (khóa XX);


3. Báo cáo của MTTQ Thành phố:


(1) Báo cáo số 31/BC-MTTQ công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

 

4. Báo cáo của các đơn vị khối nội chính: 

 

(1) Báo cáo số 93 của Tòa án nhân dân Thành phố;


(2) Báo cáo số 260 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố;


(3) Báo cáo số 372 của Chi cục Thi hành án dân sự;

 

(4) Báo cáo của Công an Thành phố.

 

5. Các tờ trình:

 

(1) Về dự kiến chương trình giám sát năm 2018 của HĐND Thành phố;

 

(2) Tờ trình về việc  thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND (đại biểu Lê Sỹ Toản).

 

(3) Tờ trình số 62/TTr-UBND của UBND Thành phố về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2018;


(4) Tờ trình số 63/TTr-UBND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thành phố Cẩm Phả;

 

(4)  Tờ trình số 67/TTr-UBND của UBND Thành phố về miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố khóa XX;


(5) Tờ trình số 68/TTr-UBND của UBND Thành phố về giới thiệu nhân sự ứng cử Ủy viên UBND Thành phố khóa XX

 

6. Dự thảo Nghị quyết:


(1) Nghị quyết về nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 (đã sửa);

 

(3) Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2017;

 

(3) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2016

 

(4) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND Thành phố;

 

(5) Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố (đại biểu Lê Sỹ Toản).

 

VI. Phiếu chất vấn, gợi ý thảo luận và chia tổ thảo luận tại kỳ họp: 

 

1. Mẫu phiếu chất vấn 

 

 2. Gợi ý nội dung thảo luận tổ và chia  tổ thảo luận tại kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố khóa XX

 

 

VII. Thông báo:

 

1, Thông báo số 81/TB-HĐND ngày 05/6/2017 của HĐND thành phố về Nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

 2. Thông báo số 54/TB-VP Phân công làm nhiệm vụ thư ký kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4804
Đã truy cập: 3786436