Giới thiệu chung HĐND Thành phố

1. Thông tin chung:


        Tên cơ quan  : Hội đồng nhân dân Thành phố Cẩm Phả 
          Địa chỉ : Số 376 - đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 0203.3860809 
          Fax               : 0203.3860363
          E-mail           : 


2. Thường trực HĐND Thành phố:

2.1.  Chủ tịch HĐND Thành phố:

 

 

- Bà: Bùi Thị Bính
- Ngày sinh: 14/05/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: buithibinh.cp@quangninh.gov.vn

 


 Nhiệm vụ:

        Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND thành phố. Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác:

-  Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn, thường trực HĐND thành phố;

-  Việc tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố và ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND thành phố theo luật định;

-  Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất…);

-  Chương trình công tác của HĐND thành phố, Thường trực, các Ban HĐND thành phố hàng năm và cả nhiệm kỳ;

-  Giữ mối liên hệ của HĐND thành phố với Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, thường trực Thành ủy.

 

2.2. Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố:

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Sinh ngày: 20/10/1965

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0333.862292

Di động: 0904.630.886

Email:nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

 

          Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thành phố; thay mặt Chủ tịch HĐND thành phố giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND thành phố đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

-  Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực văn hóa - xã hội (gồm giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo…). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch;

-  Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND thành phố theo luật định (gồm: quyết định chủ trương đầu tư; điều hành kế hoạch ngân sách; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội) trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thống nhất giữa các Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp. Trực tiếp chỉ đạo các công việc này theo lĩnh vực phụ trách;

-  Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thành phố và các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thành phố; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thành phố; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách;

-  Giúp Chủ tịch duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố; Ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thành phố và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền;

-  Giúp Chủ tịch HĐND thành phố trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thành phố; giữ mối quan hệ công tác với các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ Cẩm Phả; UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND, Thường trực HĐND các phường, xã;

-  Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thành phố, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thưởng trực HĐND thành phố; dự cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;

-  Thực hiện nhiêm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thành phố (nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thành phố và pháp luật với quyết định của mình;

-  Giúp Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo chung công tác Văn phòng (về trật tự, nội vụ, quản lý tổ chức - cán bộ…), nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thành phố;

 

 

 2.3. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố:

Ông: Trần Hoàng Hải

Sinh ngày: 26/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế tài chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0912.484.324

Email: tranhoanghai@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ: 

         Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thành phố khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo lĩnh vực công tác:

-  Chỉ đạo theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực pháp chế (gồm thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính); tham gia chỉ đạo công việc trong lĩnh vực kinh tế ngân sách, văn hóa - xã hội theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố;

-  Thay mặt Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của mình (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND thành phố;

-  Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thành phố phố các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị tổ chức, kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thành phố; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thành phố thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

-  Tham gia vào  việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thành phố; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thành phố.

-  Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức chức kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND và cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của HĐND thành phố; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thành phố theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thành phố;

-  Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của thường trực HĐND thành phố (hàng tuần, hàng tháng), chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thành phố.

-  Ký các văn bản của Thường trực HĐND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.

-  Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thành phố; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.


2.3. Danh sách các tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả khoá XIX nhiệm kỳ 2011-2016

 * Tổ 1: Đại biểu khu vực phường Quang Hanh và xã Dương Huy

1. Trương Văn Pha              - Tổ trưởng

2. Nguyễn Văn Thưởng        - Tổ phó

3. Trương Thành Công

4. Nguyễn Huy Cận

* Tổ 2: Đại biểu khu vực phường Cẩm Thạch và phường Cẩm Thủy

1. Nguyễn Minh Tuấn - Tổ trưởng

2. Bùi Vũ Tùng - Tổ phó

3. Trần Danh Nghị

4. Đinh Mai Phương

5. Đậu Phan Phong

6. Bùi Thị Minh

 

* Tổ 3: Đại biểu khu vực phường Cẩm Trung và phường Cẩm Thành

1. Nguyễn Tiến Quang     - Tổ trưởng

2. Phạm Thị Minh Huyền      - Tổ phó

3. Nguyễn Sơn Thủy     

4. Nguyễn Huyền Thư

5. Trần Thanh Diện

 

* Tổ 4: Đại biểu khu vực phường Cẩm Tây và phường Cẩm Bình

1. Bùi Hồng Quân    - Tổ trưởng

2. Đặng Quốc Toàn - Tổ phó

3. Phạm Văn Kính

4. Trương Thị Thu Quỳnh

 

* Tổ 5: Đại biểu khu vực phường Cẩm Đông và phường Cẩm Sơn

1. Nguyễn Tiến Phong    - Tổ trưởng

2. Nguyễn Huy Hoàng - Tổ phó

3. Nguyễn Thị Tuyết Mai

4. Nguyễn Xuân Thu

3. Nguyễn Phương Nhung

 

* Tổ 6: Đại biểu khu vực phường Cẩm Phú và phường Cẩm Thịnh

1. Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ trưởng

2. Trịnh Thị Huệ         - Tổ phó

3. Bùi Thị Bính

4. Trần Hoàng Hải

5. Vũ Thị Ngọc

6. Hoàng Hồng Quân

 

* Tổ 7: Đại biểu khu vực phường Cửa Ông

1. Nguyễn Thị Phương - Tổ trưởng 

* Tổ 8: Đại biểu khu vực phường Mông Dương, xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa

1. Hà Văn Công - Tổ trưởng

2. Nguyễn Đức Chung   - Tổ phó

3. Trần Văn Hanh

4. Phạm Thị Thúy Bình

5. Đặng Thị Hà


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 702
Đã truy cập: 3998203