Tiêu đề Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập nộp hồ sơ tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đến công chức đại diện của Phòng Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Công chức Phòng Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp pháp thì viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp theo quy định thì hướng dẫn và đề nghị bổ sung.

- Bước 3:

+  Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện;

+ UBND cấp huyện ban hành quyết định tổ chức lại hoặc văn bản không chấp thuận việc tổ chức lại (nêu rõ lý do nếu không chấp thuận).

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về Phòng Nội vụ (qua Trung tâm hành chính công cấp huyện) để trả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Công chức phòng Nội vụ làm việc tại TTHCC cấp huyện) hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện (thời gian được tính từ ngày đến theo dấu bưu điện).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ

- Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày công chức đại diện của Phòng Nội vụ tại Trung tâm Hành chính cấp huyện công nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định, trình UBND cấp huyện.

2. Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, ktừ ngày Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định, UBND cấp huyện ra quyết định tổ chức lại. Trường hợp UBND cấp huyện không đồng ý việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thì thông báo bằng văn bn cho Phòng Nội vụ gửi cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị tổ chức lại biết rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức lại hoặc văn bản không đồng ý của UBND cấp huyện.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 744
Đã truy cập: 3909379