Tiêu đề Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Cơ quan
Lĩnh vực văn bản Công thương
Nội dung

 

 

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu gửi 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố (phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng).

- Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

- Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

b) Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;

- Bn sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng) xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp bổ sung, sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng) có văn bản yêu cầu bổ sung.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng)

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

h) Lệ phí

- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác.

- Phí thẩm định (nếu có đi thẩm định và tùy thuộc vào nội dung đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung):

+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

 

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

Tệp tin đính kèm

9.MẪU ĐƠN.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2853
Đã truy cập: 3591099