Ban Lãnh đạo Liên hiệp Hội

24/08/2017
 

 

CHỦ TỊCH: ÔNG ĐINH QUANG HẢI

 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3619288

- Điện thoại di động          : 0912297552

- Email: dinhquanghai@quangninh.gov.vn

               

Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội;

- Làm chủ tài khoản của cơ quan thường trực Liên hiệp Hội;

- Là người đại diện phát ngôn của Liên hiệp Hội;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị: Công tác Đảng Đoàn Liên hiệp Hội; Công tác xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển Liên hiệp Hội; Công tác kế hoạch - tài chính - đầu tư; Công tác tổ chức cán bộ, biên chế; thi đua khen thưởng - kỷ luật; Công tác đối ngoại; Công tác xuất bản Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, Trang Thông tin điện tử của Liên hiệp Hội; Công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh giao; Công tác tôn vinh trí thức và phong trào thi đua lao động sáng tạo; Trực tiếp phụ trách Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (hoặc Hội đồng) liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và lĩnh vực công tác phụ trách, theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Quảng Ninh hoặc do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

 

- Trình độ chuyên môn     :  Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân

- Điện thoại văn phòng     : 

- Điện thoại di động         : 0913280281

- Email: nguyenthanhnguyen@quangninh.gov.vn

               

Phân công nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị: Công tác hành chính, văn phòng cơ quan thường trực Liên hiệp Hội; Công tác nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội; Công tác xây dựng dự thảo các văn kiện, tài liệu, đề án, kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác của cơ quan Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội; Công tác xây dựng và phát triển các hội thành viên, các câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Công tác Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội; Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn phản biện;

- Được Chủ tịch ủy quyền phụ trách, điều hành phần ngân sách lĩnh vực công tác được phân công;

- Thay mặt Chủ tịch Liên hiệp Hội tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (hoặc Hội đồng) của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội;

- Tham gia các hoạt động Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp Hội hoạc do UBND tỉnh giao;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội;  hoặc do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; Chủ tịch Liên hiệp Hội phân công hoặc ủy quyền.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

(Trưởng phòng Quản lý khoa học –

Sở Khoa học và Công nghệ)

 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3835511

- Điện thoại di động         : 0912026622

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

               

Phân công nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội;

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội;

- Tham gia các hoạt động Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp Hội hoạc do UBND tỉnh giao;

- Tham gia công tác nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp Hội;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội;  hoặc do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; Chủ tịch Liên hiệp Hội phân công hoặc ủy quyền.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 282
Đã truy cập: 289051