Ban Lãnh đạo Liên hiệp Hội

18/09/2020
 

 

CHỦ TỊCH: ÔNG ĐINH QUANG HẢI

 - Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ quản lý môi trường

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng      : 0203.3619288

- Điện thoại di động           : 0912297552

- Email: dinhquanghai@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác xây dựng, tổ chức  thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng để phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỉ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư;

- Công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; công tác tôn vinh trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ và phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Là đại diện phát ngôn của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Là Thủ trưởng, chủ tài khoản của cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách, sinh hoạt với  Ban Thông tin Phổ biến kiến thức và Hội viên.

 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

 - Trình độ chuyên môn     :  Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3619289

- Điện thoại di động          : 0913280281

- Email: nguyenthanhnguyen@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ;

- Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

b) Tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác xây dựng và phát triển các hội thành viên, hội viên tập thể, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật,...;

- Công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò trí thức khoa học và công nghệ;

- Công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; công tác tôn vinh trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ  và phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

 - Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, Cổng thông tin điện tử thành phần của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

c) Được Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh ủy quyền, ủy nhiệm ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ; ký duyệt hồ sơ, chứng từ  và các tài liệu liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

d)  Trực tiếp phụ trách, sinh hoạt với Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn phản biện.

 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG VÕ ĐỨC HẠNH

- Trình độ chuyên môn     :  Cử nhân khoa học chuyên ngành: Toán học, Tin học

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân

- Điện thoại văn phòng     : 

- Điện thoại di động          : 0913053434

- Email: voduchanh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác hành chính, văn phòng;

- Công tác xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch; báo cáo công tác hàng tháng, 6 tháng, năm; báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo công tác khác của cơ quan Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Công tác xây dựng, phát triển các hội viên, hội thành viên, hội viên tập thể, câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật,...;

- Công tác công nghệ thông tin;

- Cổng thông tin điện tử thành phần, Bản tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Công tác quản lý các trang mạng xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh: facebook, Zalo, Youtube.

b) Tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò trí thức khoa học và công nghệ;

- Công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; công tác tôn vinh trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ và phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Công tác nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ;

- Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

c) Được Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh ủy quyền, ủy nhiệm ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ; ký duyệt hồ sơ, chứng từ  và các tài liệu liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

d)  Trực tiếp phụ trách, sinh hoạt với Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

(Trưởng phòng Quản lý công nghệ & thị trường công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ)

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3837903

- Điện thoại di động          : 0912026622

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

b) Tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác xây dựng, phát triển các hội viên, hội thành viên, hội viên tập thể, câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật,...;

- Công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò trí thức khoa học và công nghệ;

- Công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; công tác tôn vinh trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ  và phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Công tác nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ;

- Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội;

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, Cổng thông tin điện tử thành phần của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 334955