Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh: Từ Đại hội đến Đại hội

14/01/2020 14:24

1- Khái quát một số sự kiện lịch sử của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh từ khi thành lập đến nay.

Trong chặng đường 55 năm thành lập và phát triển (1964 – 2019), Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh đã trải qua nhiều lần giải thể, tái thành lập, sắp xếp lại và đổi tên, cụ thể: Sau khi được thành lập ngày 04/9/1964, đến tháng 7/1967, thực hiện nhiệm vụ thời chiến, Đảng bộ giải thể để thành lập các Đảng bộ khu vực trực thuộc Tỉnh ủy theo địa bàn sơ tán. Tháng 12/1969, Đảng bộ được tái thành lập, giữ nguyên tên gọi Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh và đi vào hoạt động ổn định đến năm 1977, giai đoạn này Đảng bộ đã tổ chức được 4 kỳ Đại hội. Tuy nhiên đến tháng 11/1977, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ giải thể và chuyển giao các chi, đảng bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể về trực thuộc Đảng bộ thị xã Hồng Gai.

Trải qua 13 năm hoạt động (04/9/1964 đến 11/1977) và 4 kỳ Đại hội với nhiều sự biến động, hoạt động của Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh gặp không ít khó khăn. Có những thời kỳ Đảng bộ phải giải thể, hoạt động theo khu vực để phù hợp với địa bàn sơ tán và nhiệm vụ thời chiến, trong khi đó bộ máy tổ chức của Đảng ủy không ổn định, thiếu và yếu nhiều mặt, tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc chưa thật sự yên tâm công tác do đồng lương thấp, đời sống khó khăn. Song được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các Ban của Tỉnh ủy, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh dấu sự hình thành và phát triển giai đoạn đầu của Đảng bộ.

Ngày 05/4/1983, các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh trước đây trực thuộc Đảng bộ Thị xã Hồng Gai được sắp xếp lại thành 5 Đảng bộ Khối các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ Khối Dân Đảng, Đảng bộ Khối Tổng hợp, Đảng bộ Khối Tuyên huấn – Văn xã, Đảng bộ Khối Phân phối lưu thông và Đảng bộ Khối Công nghiệp và nông nghiệp).

Ngày 13/02/1984, sau gần 1 năm ổn định tổ chức và bước đầu đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định sắp xếp 5 Đảng bộ Khối thành 3 Đảng bộ Khối cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ Khối I, II, III).

Ngày 22/12/1985, do yêu cầu về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Quyết định số 127-QĐ/TU, ngày 22/12/1985 để hợp nhất 3 Đảng bộ Khối, thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và hoạt động ổn định đến nay. Ngày 29/01/2013, thực hiện theo Quyết định số 961-QĐ/TU, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được đổi thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

2- Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, những giai đoạn lịch sử.

2.1, Giai đoạn từ 1964 đến 1977 (trải qua 04 kỳ đại hội):

- Đại hội I (nhiệm kỳ 1971-1973): Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác củng cố, kiện toàn tổ chức. Tháng 7 năm 1971, tại Thị xã Hồng Gai, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng tỉnh lần thứ nhất được tổ chức. Đồng chí Phạm Hoành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên để đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan và bảo đảm thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng… Công tác chính trị tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên liên tục và phải vận dụng cho sát hợp với tình hình, sát hợp với yêu cầu của từng ngành, từng khối, từng cơ quan; phải thông qua nhiều hình thức phong phó, sinh động, thiết thực và có tính chiến đấu”.

Đ/c Phạm Hoành, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Công Hồng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Phạm Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1971-1973

Đại biểu dự Đại hội I, nhiệm kỳ 1971-1973

- Đại hội II (nhiệm kỳ 1973-1974): Tháng 5 năm 1973, tại Thị xã Hồng Gai, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ II.

Đại hội đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 1973 – 1974 là: “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tình hình nhiệm vụ mới, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tăng cường rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, bảo đảm Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Ra sức củng cố, phát huy vai trò tổ chức quần chúng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho…”

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục được tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Công Hồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Phạm Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1973-1974

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Lần thứ II

- Đại Hội III (nhiệm kỳ 1975-1977): Tháng 5 năm 1975, tại Thị xã Hồng Gai, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III. Tham dự Đại hội cố 130 đại biểu đại diện cho 2.117 đảng viên thuộc 57 chi, đảng bộ cơ sở. Đồng Chí Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nhất trí cao, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ năm 1975 – 1977: “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên nhằm nâng cao trình độ năng lực, nâng cao đạo đức cách mạng, kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng, làm cho mỗi tổ chức cơ sở đảng có tư tưởng cách mạng triệt để và có tổ chức vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng. Phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chuyên chính vô sản, giáo dục, động viên tổ chức, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra”.

Đ/c Nguyễn Đức Tâm, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục được tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Công Hồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Phạm Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1975-1977

Quang cảnh Đại hội III, nhiệm kỳ 1975-1977

- Đại hội IV (nhiệm kỳ 1977-1979): Tháng 4 năm 1977, tại Thị xã Hồng Gai, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 1977 - 1979.

Đại hội đã xác định rõ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: “Phấn đấu đến năm 1978 tất cả các chi, đảng bộ cơ sở phải phấn đấu là tổ chức cơ sở đảng khá…; đưa hầu hết số đảng viên “trung bình” lên tích cực, tất cả đảng viên của Đảng bộ phải phấn đấu trở thành đảng viên tích cực”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 13 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục được tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Công Hồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Phạm Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1977-1979

Các đồng chí đại biểu dự Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh khóa IV chụp ảnh lưu niệm

2.2, Giai đoạn từ 1985 đến nay (trải qua 08 kỳ đại hội):

- Đại hội I (nhiệm kỳ 1986 – 1989): Từ ngày 16 đến ngày 19/09/1986, tại Thị xã Hồng Gai, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 1986 - 1989. Đại hội được tổ chức trọng thể, có 201 đại biểu đại diện cho 2.229 đảng viên của 71 chi, đảng bộ cơ sở về dự Đại hội. Đồng chí Lê Đại, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành, trong đó có 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Thạo giữ chức vụ Phó Bí thư. Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII.

Đ/c Nguyễn Văn Hưởng – Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1986 - 1989

- Đại hội II (nhiệm kỳ 1989 – 1991): Từ ngày 24 đến 25/03/1989, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 1989 – 1991 được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đại hội đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (1989 – 1991): “Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; củng cố tổ chức cơ sở đảng và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu đổi mới; lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên đối với các tổ chức quần chúng; cải tiến lề lối, phong cách công tác, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của cấp ủy đảng. Công tác xây dựng Đảng phải được tiến hành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đảm bảo tính khoa học, làm việc có chương trình, có kế hoạch, có quy trình chặt chẽ, hợp lý, khắc phục cách làm công tác đảng theo lối hành chính”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 25 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Giang giữ chức Phó Bí thư. Đại hội bầu 29 đồng chí là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX.

Đ/c Nguyễn Văn Hưởng – Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1989 - 1991

Đ/c Nguyễn Hữu Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1989 - 1991

- Đại hội III (nhiệm kỳ 1991 - 1995): Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội VII toàn quốc của Đảng. Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành Đại hội vào tháng 02/1991, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ III (vòng 1 vào tháng 3/1991 và vòng 2 vào tháng 10/1991).

Từ ngày 01 đến 02/10/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ III (vòng 2) được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 191 đảng viên đại diện cho trên 2.000 đảng viên của 59 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, phương hướng kế hoạch 5 năm (1991 – 1995), Đại hội xác định: “Động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đề ra mục tiêu tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của công cuộc đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III (1991 – 1995) gồm 27 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Tỉnh ủy viên được tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Đức Kỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX gồm 34 đồng chí.

Đ/c Nguyễn Văn Hưởng – Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1991 - 1995

Đ/c Trương Đức Kỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1991 – 1995

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ III (vòng 2)

- Đại hội IV (nhiệm kỳ 1996 – 2000): Từ ngày 18 đến ngày 19/03/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 1996 – 2000 diễn ra tại Hội trường Nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại hội có 199 đại biểu chính thức đại diện cho 57 chi, đảng bộ cơ sở tham dự. Đồng chí Trần Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1996 – 2000: “Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ác tổ chức cơ sở đảng, đưa nghị quyết của Đảng và cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2000. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), tổ chức sắp xếp lại sản xuất, quản lý tốt tài chính, tài sản, tiết kiệm ngân sách, chống quan liêu, tham những, buôn lậu; lãnh đạo các đoàn thể, công chức, viên chức và lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 29 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Vũ Hữu Thịnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Quốc Viên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu 27 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đ/c Vũ Hữu Thịnh – Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1996 – 2000

Đ/c Đỗ Quốc Viên – Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 1996 – 2000

- Đại hội V (nhiệm kỳ 2000 - 2005): Từ ngày 17 đến ngày 19/11/2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2000 – 2005 đã diễn ra tại Hội trường Nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại hội có 149 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.700 đảng viên của 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Hà Văn Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Hà Văn Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Đại hội thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của 5 năm (2001 – 2005) là: “Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chủ động làm tốt chức năng tham mưu phục vụ cho nhiệm vụ lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Xây dựng chi, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh trong sạch vững mạnh”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V gồm 29 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Thu được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Quốc Viên tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra có 7 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí chuyên trách. Đại hội bầu 23 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đ/c Nguyễn Tiến Thu – Bí thư Đảng ủy (từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2004)

Đến tháng 6/2004, đồng chí Nguyễn Tiến Thu được Tỉnh ủy điều động giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; tháng 8/2004, đồng chí Đỗ Quốc Viên được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; tháng 10/2004, đồng chí Đỗ Đức Long, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Đỗ Quốc Viên –Bí thư Đảng ủy (từ tháng 7/2004 đến tháng 9/2005)

Đ/c Đỗ Đức Long – Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 10/2004 đến hiết nhiệm kỳ)

Quang cảnh Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Khóa V, nhiệm kỳ 2000-2005 ra mắt

- Đại hội VI (nhiệm kỳ 2005 – 2010): Từ ngày 11 đến ngày 13/10/2005, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2005 – 2010 diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ninh. Dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.500 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Nguyên Nhiệm, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Vũ Nguyên Nhiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội nhấn mạnh mục tiêu tổng quát trong 5 năm (2005 – 2010): “Đảng bộ quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tỉnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, các cơ quan đoàn thể vững mạnh; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh trong sạch vững mạnh”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Điệp được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Đức Long được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu 22 đồng chí đại biểu chính thức cùng 25 đồng chí là đại biểu đương nhiên tham gia đoàn đại biểu Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Đ/c Nguyễn Quang Điệp –Bí thư Đảng ủy (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 7/2007)

Đ/c Đỗ Đức Long – Phó Bí thư Đảng ủy (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 7/2009)

Tháng 7/2007, đồng chí Nguyễn Quang Điệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động công tác sang đơn vị mới; tháng 10/2007, đồng chí Bùi Văn Tiến, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Tháng 7/2009, đồng chí Đỗ Đức Long nghỉ chế độ; tháng 8/2009, đồng chí Vũ Công Lực, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Bùi Văn Tiến – Bí thư Đảng ủy (từ tháng 10/2007 đến hết nhiệm kỳ)

Đ/c Vũ Công Lực – Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 08/2009 đến hết nhiệm kỳ)

- Đại hội VII (nhiệm kỳ 2010 – 2014): Trong các ngày từ 20 đến 22/07/2010, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ và đặc biệt hơn khi Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm và là đơn vị thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Tham dự Đại hội có 247 đại biểu đại diện cho 4.336 đảng viên của 68 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Vũ Đức Đam - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thống nhất xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2010 – 2015: “Đảng bộ lãnh đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tỉnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, các cơ quan văn hóa, doanh nghiệp giỏi, đoàn thể vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh trong sạch vững mạnh”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 27 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Đoàn Văn Chỉnh trúng cử chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Công Lực tái cử chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 22 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết cùng 28 đại biểu đương nhiên đại diện cho trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Đ/c Đoàn Văn Chỉnh – Bí thư Đảng ủy (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 8/2011)

Đ/c Vũ Công Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2010-2014

Tháng 8/2011, đồng chí Đoàn Văn Chỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động công tác sang đơn vị mới; tháng 12/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Đào Thanh Lưỡng, Tỉnh ủy viên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Đào Thanh Lưỡng – Bí thư Đảng ủy (từ tháng 12/2011 đến hết nhiệm kỳ)

- Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020): Từ ngày 21 đến ngày 23/07/2015, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội có 255 đại biểu đại diện cho trên 5.700 đảng viên sinh hoạt ở 77 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh. Các đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đ/c Đỗ Thị Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới (2015 – 2020): “Đảng bộ quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh”.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đào Thanh Lưỡng được bầu trực tiếp tại Đại hội và tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Công Lực được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu 13 đồng chí đại biểu chính thức (không có dự khuyết) cùng 38 đồng chí là đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đ/c Đào Thanh Lưỡng – Bí thư Đảng ủy (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2015)

Đ/c Vũ Công Lực – Phó Bí thư Đảng ủy (từ đầu nhiệm kỳ đến 01/2016)

Tháng 12/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Đào Thanh Lưỡng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối giữ chức Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy; chỉ định đồng chí Trần Xuân Cương – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tháng 01/2016, đồng chí Vũ Công Lực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động công tác sang đơn vị mới, giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tháng 03/2016, đồng chí Lê Thị Kim Cúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Trần Xuân Cương – Bí thư Đảng ủy (từ tháng 12/2015 đến tháng 07/2018)

Đ/c Lê Thị Kim Cúc – Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016)

Tháng 08/2018, Đồng chí Trần Xuân Cương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghỉ chế độ hưu. Tháng 12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Tháng 01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Lê Thị Kim Cúc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh sang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh; điều động đồng chí Vũ Xuân Phú – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Vũ Văn Diện – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh (từ tháng 12/2018 đến tháng 02/2020)

Đ/c Vũ Xuân Phú – Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 01/2017 đến tháng 02/2020)

Tháng 02/2020, đồng chí Vũ Văn Diện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hạ Long; đồng chí Vũ Xuân Phú - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép nghỉ chế độ hưu trước tuổi theo quy định.

Tháng 02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; điều động, chỉ định đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy (từ tháng 02/2020 đến nay)

Đ/c Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 02/2020 đến nay)

- Đại hội IX (nhiệm kỳ 2020 – 2025):

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 308-KH/TU, ngày 04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngày 25/7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/ĐUK về việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng cơ sở cần chuẩn bị tốt ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, các văn kiện trình đại hội, công tác nhân sự, công tác bầu cử… đồng thời cần bám sát các mốc thời gian theo yêu cầu. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở cần phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động quan tâm. Đồng thời, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; cần tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Theo Kế hoạch số 104-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thời gian tiến hành đại hội chi, đảng bộ các cấp như sau:

- Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: Tiến hành đại hội đảng viên, thời gian tổ chức đại hội không quá 1 ngày; bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trước 28/02/2020. Những chi bộ được lựa chọn thực hiện đại hội điểm tiến hành trước ngày 10/01/2020.

- Đảng bộ bộ phận: Tiến hành đại hội đảng viên; thời gian tổ chức đại hội không quá 1 ngày; bắt đầu từ  tháng 3/2020, hoàn thành trước 31/3/2020.

- Chi bộ cơ sở: Tiến hành đại hội đảng viên; thời gian tổ chức đại hội không quá 1 ngày; bắt đầu từ 15/3/2020, hoàn thành trước 30/4/2020. Chi bộ cơ sở được lựa chọn thực hiện đại hội điểm tiến hành trước ngày 15/3/2020.

- Đảng bộ sơ sở: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu; thời gian tổ chức đại hội không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 15/5/2020. Đảng bộ cơ sở được lựa chọn thực hiện đại hội điểm tiến hành trong tháng 3/2020.

- Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh: tổ chức đại hội đại biểu, thời gian không quá 3 ngày, hoàn thành trước 15/8/2020.

Ghi chú: Bài viết có tham khảo tài liệu Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, giai đoạn 1964 – 2014.

qt.dukccq


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8249
Đã truy cập: 49282009.