Giới thiệu chung

 

   Tên cơ quan: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Khu Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố HạLong, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3837.353 / Fax: 0203.3837.353

- Email: quangninh@moj.gov.vn 

********* 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ:

* Trước năm 1993 công tác Thi hành án dân sự do Toà án nhân dân các cấp đảm nhiệm, tổ chức thihành.

* Ngày 06/10/1992, Quốc hội khoá IX thông qua Nghị quyết vềv iệc bàn giao công tác Thi hành án dân sự từ Toà án các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ.

   Ngày 21/4/1993, Pháp lệnh Thi hành án dân sự ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/CP ngày 02/6/1993 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tácThi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

   Hệ thống cơ quan quản lý Thi hành án dân sự gồm:

- Ở cấp tỉnh có Phòng Thi hành án thuộc Sở Tư pháp;

- Ở cấp huyện có Đội Thi hành án thuộc Phòng Tư pháp.

* Ngày 14/01/2004 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 ra đời, thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơquan Thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

  Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:

- Ở cấp tỉnh có Thi hành án dân sự tỉnh;

- Ở cấp huyện có Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

Các cơ quan Thi hành án dân sự không còn thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp. Giám đốc Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỷ quyền quản lý một số mặt về công tác tổ chức cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự.

* Ngày 14/11/2008 Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Ngày 09/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác Thi hành án dân sự. Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 74/2009/NĐ-CP thì hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự (trừ hệ thống tổ chức thi hành án trong Quân đội) được quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ trung ương đến cấp huyện, gồm có:

“1. Ở Trung ương: Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan quảnlý thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

2. Ở cấp tỉnh: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự;

3. Ở cấp huyện: Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cụcThi hành án dân sự huyện) là cơ quan thi hành án dân sự huyện trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.”

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 49268790.