Thanh tra

04/07/2018

THANH TRA

 

                

                 A. Chức năng:

 1. Giúp Lãnh đạo Ban thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà n­ước về lĩnh vực công tác dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh.

 2. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng ban được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ủy quyền, đồng thời chịu sự chỉ đạo, h­ướng dẫn về công tác và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

 B. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Thanh tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tr­ưởng Ban Dân tộc tỉnh trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ đư­ợc giao;

 2. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhận hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh, trong việc thực hiện các chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc và miền núi của tỉnh;

 3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xứ lý vi phạm hành chính;

 4. Giúp Lãnh đạo Ban tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

 5. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

6. H­ướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ban Dân tộc;

7. Tổng hợp, báo cáo Trư­ởng Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh  về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nư­ớc của Ban Dân tộc tỉnh;

8. Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ pháp chế của Ban:

a. Soạn thảo, tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

b. Tham mưu tổ chức rà soát hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ban, của ngành công tác dân tộc.

c. Tham mưu tổ chức phổ biến pháp luật;

d. Kiểm tra việc tham mưu ban hành các văn bản hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Ban; việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành công tác dân tộc.

e. Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, các đơn vị thuộc Ban và cuar cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

9. Tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc.

10. thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giao.

 

 

            C. Thông tin cá nhân cán bộ làm công tác Thanh tra:

 

 

 

 

   

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Ngọc
- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.017
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3618 370; 0911.891.969
- Email: nguyenvanngoc@quangninh.gov.vn
- Chức trách, nhiệm vụ: 
- Phụ trách Thanh tra Ban
 - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Ban; 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Đức Lâm
- Số hiệu công chức: T20-A1 - 04.025- 28.019
- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0203.3618 370; 0913 018 937
- Chức trách, nhiệm vụ: 
 - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Ban; 
- Tham mưu lãnh đạo Ban và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:  
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức và trực tiếp thực hiện các cuộc Thanh tra, kiểm tra; 
+ Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, tham mưu giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và các báo cáo liên quan;  
+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng và các báo cáo liên quan;  
+ Thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2020; 
+ Thực hiện công tác ISO của Thanh tra Ban.

 

 

 

 

 

 

 

Phó chánh Thanh tra: Vũ Thị Thanh Nhàn
- Số hiệu công chức: T20-A1 - 04.025 - 28.015
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0203.3618 370; 0914 018 699
- Chức trách, nhiệm vụ:
- Tham mưu Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ:
+ Quản lý hồ sơ, tài liệu và cập nhật theo dõi  công văn đi - đến của Thanh tra Ban;
+ Xây dựng báo cáo công tác thanh tra định kỳ (tháng, quý, năm)
+ Tham gia trong việc tiếp công dân;
+ Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch và trực tiếp thực hiện các cuộc Thanh tra, kiểm tra;
+ Thực hiện công tác pháp chế (xây dựng các kế hoạch, báo cáo các nội dung:  Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Xây dựng pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kiểm tra thực hiện pháp luật; Bồi thường trách nhiệm nhà nước; Kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực dân tộc; Kiểm tra văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Trưởng Ban Dân tộc);
+ Chấm điểm Cải cách hành chính của đơn vị cuối tháng 12/2016;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Thanh tra Ban giao.

 

  

  

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 49316839.