Tổ chức bộ máy

 

 

Chánh Văn phòng:

- Chuyên môn nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 

- Email:  

- Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, điều hành công việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (Viết tắt: Văn phòng) theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội (Viết tắt: Đoàn ĐBQH) và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tổ chức, hoạt động của Văn phòng theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách các công việc sau đây:

a) Chủ trì các cuộc họp và giao ban của Văn phòng. Xử lý văn bản đến, thẩm định các văn bản trước khi trình lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh ký và phát hành; ký các văn bản khi thừa lệnh của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ký các văn bản của Văn phòng theo thẩm quyền.

b) Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp ĐBQH thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh (nếu có);

c) Tổ chức tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của ĐBQH, Đoàn ĐBQH; phối hợp phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, UBTVQH (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), HĐDT (Hội đồng dân tộc), Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH tại tỉnh;

d) Tham mưu, tổ chức phục vụ ĐBQH trong công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

e) Chỉ đạo, tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Đoàn ĐBQH tỉnh, của Văn phòng và chỉ đạo công tác hành chính, hậu cần phục vụ các hoạt động theo lịch công tác.

g) Giúp Đoàn ĐBQH lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, lập dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng, tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH và của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

h) Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách đối với ĐBQH;  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách với công chức, người lao động của Văn phòng; phụ trách công tác tổ chức- cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỉ luật của Văn phòng theo quy định của pháp luật;

 i) Giữ mối liên hệ với các ĐBQH trong tham mưu và phục vụ; Giúp Đoàn ĐBQH, Trưởng Đoàn ĐBQH giữ mối liên hệ công tác với với Văn phòng Quốc Hội, các Ủy ban của Quốc hội.

  k) Chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; xin ý kiến Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ  được giao.

  l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao hoặc ủy quyền. 

 

 

 Phó Chánh Văn phòng:

- Chuyên môn nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị:  

- ĐT: 

- Email: 

Phân công nhiệm vụ

- Giúp Chánh Văn phòng trong tham mưu thực hiện một số công việc sau:

a) Tổ chức tham mưu, phục vụ ĐBQH trong công tác tiếp xúc cử tri;

b) Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác hành chính phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, của Văn phòng. Phụ trách công tác đối ngoại.

c)  Tham mưu tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH. Phụ trách việc xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Văn phòng;

d) Giúp Đoàn ĐBQH giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và địa phương; Các cơ quan đài, báo, trang thông tin điện tử của Trung ương và tỉnh; Các cơ quan, tổ chức khác ở tỉnh trong tham mưu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

e) Phục vụ, phối hợp phục vụ hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại kỳ họp Quốc hội; Giúp ĐBQH tham gia hoạt động của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH;

h) Ký văn bản của Đoàn ĐBQH khi được giao ký thừa lệnh và ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền.

i) Tham dự các cuộc họp khi được mời hoặc có sự phân công của Chánh Văn phòng.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH giao, những nhiệm vụ khác khi được ủy quyền của Chánh Văn phòng

  

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ.

- Lý luận chính trị:  Trung Cấp

- ĐT: 0333.533.386

- Email: nguyenthimai@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH:

 a) Tham mưu, tổ chức phục vụ công tác giám sát, khảo sát Đoàn ĐBQH tỉnh (Xây dựng chương trình giám sát hàng năm; xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề; xây dựng đề cương báo cáo gửi các cơ quan chịu giám sát, xây dựng báo cáo giám sát, khảo sát; theo dõi thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát ...); giúp việc cho ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh trong tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát do QH, UBTVQH, HĐDT, các cơ quan của Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh.

 b) Nghiên cứu chuyên sâuxây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; cung cấp thông tin cho ĐBQH về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, trong cả nước liên quan lĩnh vực lĩnh vực  kinh tế - ngân sách.

c) Tham mưu việc thực hiện chế độ chính sách với ĐBQH, với công chức, người lao động trong Văn phòng và giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1g

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và lãnh đạo Văn phòng phân công.

Chuyên viên Đặng Quang Hưng

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ.

- Lý luận chính trị:  Sơ cấp

- ĐT: 0333.820.705

- Email: dangquanghung@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: 

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH:

a) Tham mưu, tổ chức phục vụ công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) của ĐBQH, của Đoàn ĐBQH: Xây dựng các kế hoạch tiếp xúc cử tri; tham mưu hình thức TXCT (theo nơi cư trú, theo giới, theo ngành...); Tổng hợp báo cáo kiến nghị của cử tri (trước và sau mỗi kỳ họp); Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; Theo dõi kết quả trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri, thông báo kết quả đến ĐBQH, cử tri và các cơ quan có liên quan; Giữ mối liên hệ với Ủy ban MQTQ tỉnh và các địa phương trong phối hợp vụ TXCT...

b) Nghiên cứu chuyên sâuxây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cung cấp thông tin cho ĐBQH về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, trong cả nước liên quan lĩnh vực lĩnh vực văn hóa - xã hội

c) Tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh (xây dựng các kế hoạch thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh hàng năm, từng kỳ họp; giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan đài, báo, thông tin, tuyên truyền: Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh...), các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và lãnh đạo Văn phòng phân công;

Chuyên viên: Bùi Xuân Ninh

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ.

- Lý luận chính trị:  Sơ cấp

- ĐT: 0333.820.707

- Email: buixuanninh@quangninh.gov.vn 

Phân công nhiệm vụ: 

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH:

a) Tham mưu, giúp thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo: Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Đoàn; Xây dựng các Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn (6 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của UBTVQH, các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội); Xây dựng các báo cáo hoạt động của Văn phòng...

b) Nghiên cứu chuyên sâuxây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Cung cấp thông tin cho ĐBQH về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, trong cả nước liên quan lĩnh vực lĩnh vực an ninh quốc phòng;

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch phân công các ĐBQH, chuyên viên nghiên cứu chuyên sâu các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết..., Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết... (phương thức tổ chức lấy ý kiến, cơ chế lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia...)

d) Giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tại điểm 2d (Phụ trách việc xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Văn phòng). 

 


Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 132637