Phòng Đoàn thể và các hội

19/03/2018

 

 

  

 Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan:
- Điện thoại di động: 0934.233.326
- E-mail: tranthithuhien.bdv@quangninh.gov.vn; 

 
 
 
 
 


 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33107
- Điện thoại di động: 0906 198355
- E-mail: nguyenthanhtrung@quangninh.gov.vn

 
 
 
  
 

  

 Chuyên viên: Nguyễn Thanh Tùng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông, Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107 
- Điện thoại di động: 038 288 2888
 - E-mail: nguyenthanhtungbdv@gmail.com

 

 

 

 

 Chuyên viên: Lê Quang Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107
- Điện thoại di động:  0888.001.991
- E-mail: lequanghung2808@gmail.com

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 1- Theo dõi về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. 

2- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban về tình hình tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng; kiểm tra việc thực hiện và sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực về công tác dân vận có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng. 

3- Nắm tình hình cán bộ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng ở tỉnh. 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 436507