Điểm báo ngày 2/7

02/07/2020 17:33

                 

Hành trang lên thành phố trực thuộc Trung ương (Baoxaydung.com.vn, 02/7) 

Quảng Ninh đang xúc tiến hoàn thành Chương trình phát triển đô thị, với mục tiêu đến năm 2030 đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hành trang khả thi là các huyện thị tích cực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp đô thị lên tầm cao mới. Các thị xã: Quảng Yên, Đông Triều và huyện Tiên Yên trình làng các chỉ tiêu, tiêu chí nâng cấp đô thị thiết thực và cụ thể. 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, việc phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị được địa phương coi là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Chính vì vậy, có thể thấy tốc độ đô thị hoá trên địa bàn Quảng Ninh thời gian qua diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều và huyện Tiên Yên. 

Các đô thị của Quảng Ninh hầu hết có quy mô lớn, phân bố tập trung tại khu vực ven biển. Hình thái phát triển đô thị chủ yếu phát triển theo tuyến, nằm trên các tuyến giao thông của tỉnh hoặc quốc gia, nơi có điều kiện xây dựng hoặc nằm trong vùng tài nguyên về du lịch, cảnh quan tại trung tâm du lịch, khai thác mỏ, công nghiệp… 

Đến nay, Quảng Ninh đã phát triển 13 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I là TP Hạ Long; 3 đô thị loại II là TP Uông Bí, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái; 3 đô thị loại IV là thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thị trấn Cái Rồng (Quảng Yên, Đông Triều đang trình Bộ Xây dựng Đề án công nhận là đô thị loại III); 6 đô thị loại V là các thị trấn: Quảng Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Cô Tô. 

Các đô thị kéo dài từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh tiếp nối với nhau tạo thành một chuỗi đô thị. Dân số đô thị toàn tỉnh tăng từ 625.000 người năm 2010 lên 790.900 người năm 2015 và 846.300 người năm 2019, mức tăng trung bình hàng năm đạt 1,3% trong giai đoạn 2016 - 2019.

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh trong giai đoạn năm 2010 - 2019 cũng có xu hướng tăng tương đối đều, từ 53,9% năm 2010 thì đến năm 2019 đạt 66,65%. Đây là mức cao so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng (đạt 40,43%), so với trung bình cả nước (đạt 35,74%) và là một trong 3 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, chỉ sau TP.HCM và Bình Dương. Với 13 đô thị, dân số toàn tỉnh trên 1,2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,65% như hiện nay, Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành trước thời gian theo Chương trình nâng cấp đô thị của Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012 và điều chỉnh năm 2015. 

Việc Quảng Ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh và đạt được kết quả như hiện nay thể hiện nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh, với mục tiêu cao nhất là phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTG ngày 01/3/2019, trong đó yêu cầu các tỉnh thành lập Chương trình đô thị cấp tỉnh theo quy định, hiện Quảng Ninh đã tập trung triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 là tập trung phát triển hệ thống các đô thị theo hướng nhanh, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế xanh dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước, phát huy vai trò hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sống đô thị thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững. 

Trong Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 sẽ xây dựng cụ thể đích đến từng đô thị giai đoạn đến năm 2025, đến năm 2030; danh mục, kế hoạch nâng loại đô thị toàn tỉnh đến năm 2030; các dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung; giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện. Chương trình đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đang quá trình báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến để sớm trình HĐND tỉnh thông qua.

Việc sớm thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 sẽ là điều kiện tiên quyết để Quảng Ninh tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

Với 13 đô thị, dân số toàn tỉnh trên 1,2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,65% như hiện nay, Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành trước thời gian theo Chương trình nâng cấp đô thị của Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012 và điều chỉnh năm 2015. 

Việc Quảng Ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh và đạt được kết quả như hiện nay thể hiện nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh, với mục tiêu cao nhất là phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

Hành trang khả thi là các huyện thị tích cực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp đô. Cụ thể, thị xã Quảng Yên phấn đấu là đô thị loại III, theo 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn về phân loại đô thị tại Nghị định số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về phân loại đô thị, kết quả như sau: Đối với 5 tiêu chí đạt từ tối thiểu trở lên. Tiêu chí 1: vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội đạt 18,67/20 điểm; tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt: 7,87/8,0 điểm; tiêu chí 3: mật độ dân số, đạt 4,5/60 điểm; tiêu chí 4: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,66/6 điểm; tiêu chí: 5 trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 50,31/60 điểm. Đối với 59 tiêu chuẩn: có 38/59 tiêu chuẩn đạt tối đa; có 16/59 tiêu chuẩn đạt tối thiểu trở lên. 

Thị trấn Tiên Yên lên đô thị loại IV, theo 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn về phân loại đô thị tại nghị định số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về phân loại đô thị, kết quả như sau: Đối với 5 tiêu chí 5/5 tiêu chí đạt từ tối thiểu trở lên. Tiêu chí 1: vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 18,66/20 điểm; tiêu chí 2: Qui mô dân số đạt: 6,86/8,0 điểm; tiêu chí 3: mật độ dân số, đạt 4,5/60 điểm; tiêu chí 4: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,32/6 điểm; tiêu chí: 5 trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 53,90/60 điểm. Đối với 59 tiêu chuẩn: có 40/59 tiêu chuẩn đạt tối đa; có 15/59 tiêu chuẩn đạt tối thiểu trở lên. 

Thị xã Đông Triều tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm giao thông nội bộ và kết nối liên huyện, liên tỉnh như: Xây dựng đường ven sông Đá Vách kết nối Đông Triều với đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bến Đụn kết nối với Hải Phòng; cầu Triều, cầu Đông Mai kết nối với Hải Dương; nâng cấp đường kết nối với Bắc Giang; từng bước nâng cấp toàn bộ các xã lên phường. Hiện đối chiếu 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn, Đông Triều tổng số điểm đạt 86,27/100 điểm, cao hơn điểm tối thiểu (75/100) và 5 tiêu chí đạt mức điểm từ tối thiểu trở lên, theo yêu cầu đô thị loại III. 

Các huyện thị, thành phố đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nâng cấp đô thị là hành trang khả thi để tỉnh Quảng Ninh vươn lên tầm cao mới, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030. 

Trên 243 nghìn người tham gia BHXH (Taichinhdoanhnghiep.net.vn, 02/7) 

Tính đến ngày 15/6/2020, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 243 nghìn người tham gia BHXH, chiếm 38,06% lực lượng lao động có khả năng tham gia BHXH. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 ước đạt 36,35%. Tỷ lệ này còn thấp so với lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn. 

Theo đánh giá của BHXH Quảng Ninh, con số trên vẫn còn khá thấp so với lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn, độ bao phủ BHXH tăng chậm, bình quân giai đoạn 2016-2019 là 4,5%/ năm. 

Nguyên nhân là do nguồn lao động chủ yếu mang tính chất gia đình, hoặc đã nghỉ hưu; rất đông lao động thường chỉ ký hợp đồng ngắn hạn. Trong khi đó, việc thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm về thực hiện luật BHXH còn hạn chế. Hiện nay, toàn tỉnh còn trên 1700 doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền nợ gần 187 tỷ đồng. Trong đó, 273 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, dừng hoạt động, nợ 44,5 tỷ đồng không còn khả năng thu hồi. 

Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2021 là 40% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; năm 2025 là 48%; năm 2030 là 63%. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho rằng: Việc mở rộng độ bao phủ BHXH là nhiệm vụ quan trọng cần được các cấp, ngành quan tâm triển khai tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đa dạng hóa, linh hoạt các hình thức truyền thông, nâng cao hơn nữa nhận thức của người lao động, người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH; trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành Luật BHXH; đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm. 

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi cho người tham gia BHXH; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với các giải pháp thiết thực, cụ thể; cần siết chặt quản lý quỹ bảo hiểm, đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. 

Cầu nối giúp nông dân Đầm Hà tiêu thụ sản phẩm (Dân Việt 1/7)

Những năm qua, Hội ND huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã làm tốt vai trò là cầu nối giúp nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Cao Văn Thắng (ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên) là 1 trong những hội viên được Hội hỗ trợ phát triển kinh tế. Ông Thắng cho biết: Trước đây gia đình ông chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả không cao. Sau khi được Hội ND huyện tập huấn chuyển giao KHKT và tạo điều kiện cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình ông có điều kiện phát triển trang trại nuôi gà thịt thương phẩm với quy mô hơn 4.000 con. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông để ra được hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tú – Chủ tịch Hội ND huyện Đầm Hà cho biết: Hội ND huyện hiện có trên 5.500 hội viên, nông dân chủ yếu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Nhiều năm qua, Hội ND huyện đã làm tốt vai trò là cầu nối giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn, KHKT, đào tạo nghề cũng như hỗ trợ xây dựng thương hiệu, liên kết, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của hội viên. Cụ thể: Trong gần 5 năm qua đã đứng ra bảo lãnh, hướng dẫn cho gần 2.000 lượt hội viên vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng vốn vay khoảng 120 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ tiếp cận vốn, Hội ND huyện cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên nông dân trực tiếp tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế thực tiễn trong và ngoài huyện để hội viên áp dụng thực tế tại gia đình. Đến nay, toàn huyện đã có nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả và đem lại thu nhập cao từ 300-500 triệu đồng/năm. Điển hình như: HTX Hiền Tuyền, xã Quảng Tân với mô hình "Gà bản Đầm Hà"; HTX Trường Sơn với mô hình "Củ cải Đầm Hà"...

Trong phát triển sản phẩm OCOP, Hội ND huyện Đầm Hà đã vận động hội viên nông dân tham gia vào các tổ nhóm, nuôi trồng và sản xuất sản phẩm theo quy hoạch của địa phương, đăng ký xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã có nhiều sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh như: Củ cải Đầm Hà, trứng vịt biển Tân Bình, ngan sao Đại Bình, gạo bao thai Dực Yên, nấm Linh Chi xã Đầm Hà, rượu khoai Quảng Lâm, cà sáy Đầm Hà...

Thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doạnh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội đã phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua đến 10/10 cơ sở hội, 72/72 chi hội. Qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.  

Nâng cao nhận thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Giao Thông Vận Tải 1/7)

Việc đội MBH vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy điện, đồng thời mang đến sự yên tâm cho người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, đội MBH không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi con người mà nó còn thể hiện được ý thức của người tham gia giao thông.

Những năm trở lại đây, các phương tiện xe mô tô, xe máy điện trên địa bàn tỉnh ta ngày càng tăng về số lượng, theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng thì hiện Quảng Ninh đang quản lý 791.974 môtô; 38.579 xe máy điện (6 tháng năm 2020 đăng ký mới 17.687 môtô, 1.254 xe máy điện). Sự gia tăng các phương tiện xe mô tô, xe máy điện đồng nghĩa với việc ý thức của người tham gia giao thông cần phải được nâng lên nhiều hơn.

Theo trung tá Võ Quang Hoà, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Hạ Long thì, ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn rất kém khi không chấp hành việc đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe máy điện. Chính vì vậy trong thời gian tới công tác xử lý và tuyên truyền cần phải được làm quyết liệt hơn.

Hiện nay, tình trạng không đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện còn xuất hiện nhiều nhất là trong một bộ phận thanh niên, thiếu niên, tỷ lệ đội MBH cho trẻ em hiện nay cũng khá thấp, nhiều phụ huynh còn xem nhẹ việc đội MBH cho bản thân và con em mình khi tham gia giao thông. Họ thường biện hộ cho việc không đội MBH cho trẻ khi bị lực lượng chức năng xử lý với đủ các lý do như: Nhà gần, quên MBH, có việc đi gấp không kịp mang theo MBH...

Quan sát tại nhiều trường học trên địa bàn toàn tỉnh trước giờ học và sau khi tan trường, không ít phụ huynh chủ quan, không đội MBH cho con khi đi xe môtô, xe gắn máy. Thậm chí, nhiều em học sinh vô tư chạy xe điện không đội MBH. Điều này cho thấy, nhiều bậc phụ huynh lẫn các em học sinh chưa thực sự ý thức được tầm quan trọng của việc đội MBH nên thực hiện chưa nghiêm túc. Trong khi đó, TNGT thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chị Nguyễn Thị Tú Trinh, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí chia sẻ: “Không phải đợi đến pháp luật quy định, từ lâu tôi đã cho con đội MBH mỗi khi đi xe máy. Việc đội MBH vừa bảo vệ an toàn cho con mình, lại vừa giáo dục con chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, vẫn không ít người chủ quan, vô tình tạo thói quen xấu không đội MBH cho các em, như thế là rất nguy hiểm khi tham gia giao thông”.

Để nâng cao ý thức thực hiện quy định đội MBH đối với người tham gia giao thông, Ban ATGT tỉnh và các ngành chức năng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan...

Để người tham gia giao thông chấp hành việc đội MBH đúng quy định các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT theo chuyên đề, trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định bắt buộc đội MBH. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức tự giác, coi việc đội MBH là một hành động không thể thiếu, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và con em mình khi tham gia giao thông.

Hà ThanhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 20619
Đã truy cập: 24397179

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.