Chi cục Văn thư - Lưu trữ

24/08/2017

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

   Điện thoại: 0203.3533003 - Fax: 0203.3634967Chi cục trưởng: Đào Thị Thanh Vân 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 3635558
- Email: daothithanhvan@quangninh.gov.vn 

Thực hiện việc quản lý, điều hành cơ quan theo nhiệm vụ được giao; thực hiện việc thẩm định các văn bản, tham mưu cho Sở Nội vụ ban hành các văn bản liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Chi cục; đề xuất với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ trong toàn Tỉnh; thực hiện triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện việc điều hành triển khai các nhiệm vụ về thu thập, khai thác, bảo quản… tài liệu theo nhiệm vụ được giao là đơn vị giúp giám đốc sở Nội vụ quản lý Kho Lưu trữ lịch sử của Tỉnh; Chủ tịch HĐTĐKT của ngành văn thư lưu trữ của tỉnh và của cơ quan Chi cục; thực hiện công tác đối nội đối ngoại; trực tiếp quan hệ với Cục văn thư và lưu trữ nhà nước, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các ngành, các địa phương, Chi cục Văn thư lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ quan chi cục, quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ phân công.

  

 

 

Phó Chi cục trưởng: Trịnh Hồng Nghĩa

- Trình độ chuyên môn: Đai học Thông tin-Thư viện

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Email: trinhhongnghia@quangninh.gov.vn

Giúp Chi cục Trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Hành chính-tổng hợp, Theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý CB,CC,VC, người lao động trong cơ quan khi thực hiện công vụ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần CB,CC,VC, người lao động trong cơ quan. Thay mặt điều hành hoạt động của Chi cục khi Chi cục trưởng đi vắng, Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng phân công.

 

 

Phó Chi cục trưởng: Hoàng Thị Mai

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635559

Giúp Chi cục Trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Công tác quản lý Kho lưu trữ Lịch sử của Tỉnh; Công tác Thu thập và chỉnh lý tài liệu, Công tác khai thác và bảo quản tài liệu; Công tác thu hồi tài liệu từ nguồn nộp lưu vào Kho lưu trữ Lịch sử của Tỉnh; Chỉ đạo thực hiện dịch vụ công về công tác lưu trữ. Trực tiếp phụ trách phòng Thu thập và chỉnh lý tài liệu. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng phân công.

   

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

   

Trưởng phòng: Nguyễn Mi Lê    

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, Thạc sĩ Chính sách công.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635035

- Email: nguyenmile@quangninh.gov.vn

Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý và tháng của đơn vị; đôn đốc và kiểm tra công chức, thuộc quyền quản lý thực hiện kế hoạch công tác; báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả công tác của đơn vị với Sở; tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục trong các hoạt động như: Công tác đối nội, đối ngoại, xây dựng kế hoạch ngân sách hàng quý, năm; theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý CB,CC trong cơ quan khi thực hiện công vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB,CC và nhân viên phục vụ trong cơ quan; tổ chức và chủ trì các cuộc họp sơ kết, tổng kết, kiểm điểm công tác của phòng, tham gia các cuộc họp của Chi cục hoặc do Chi cục phân công.

 

 

 

 

Chuyên viên: Đặng Thị Tuyết Nhung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động, Thạc sỹ QL Kinh tế

- Điện thoại văn phòng: 3635034

- Email: dangthituyetnhung@quangninh.gov.vn

Giúp trưởng phòng: Dự thảo và phối hợp thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng và đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Chi cục; dự thảo các Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Chi cục; xây dựng, tham gia vào các đề án, văn bản theo sự phân công của trưởng phòng; tham gia dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của Chi cục; theo dõi công tác văn thư: cụ thể là văn bản đi của đơn vị. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính văn phòng do Trưởng phòng phân công.

 

 

 


 

Kế toán: Đỗ Hải Yến

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Điện thoại văn phòng: 3634994

- Email: dohaiyen@quangninh.gov.vn

Giúp trưởng phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách, thực hiện một số lĩnh vực, công việc được giao: Thay mặt trưởng phòng giải quyết công việc được Ủy nhiệm; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về công tác tài chính kế toán, đảm bảo thường xuyên phục vụ cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác QLNN và các hoạt động sự nghiệp của cơ quan; tham mưu cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công nhân viên cơ quan; tham mưu công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí; quản lý tài sản, thiết bị và phương tiện làm việc của toàn cơ quan; sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng chế độ tài chính do ngân sách cấp; xây dựng kế hoạch chi tiêu ngân sách hàng quý, năm.

 

 

 

 

 

Văn thư: Hoàng Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại văn phòng: 3533003

- Email: hoangthitha@quangninh.gov.vn

Là thủ quỹ đơn vị; theo dõi công tác văn thư của đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ hành chính văn phòng; tiếp nhận và bảo quản văn phòng phẩm, vật dụng và đồ dùng cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu.

 

 

 

Lái xe: Lê Văn Chinh

- Điện thoại văn phòng: 3533003

Chủ động bố trí xe phục vụ Lãnh đạo Chi cục và các cán bộ đi thực hiện công vụ; xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì xe đảm bảo an toàn cho các chuyến công tác.

 

 

 

 

   PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
   

Trưởng phòng: Vũ Thị Na

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân lưu trữ và Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635030

- Email: vuthina@quangninh.gov.vn

Tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng, chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện việc thu thập và chỉnh lý tài liệu được lưu trữ; dự thảo báo cáo nghiệp vụ, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho các chuyên viên trong phòng; tham gia thực hiện nghiệp vụ có tính chất dịch vụ công về công tác thu thập và chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

 

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT, Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635034

- Email: vuthithutrang@quangninh.gov.vn

Căn cứ tình hình công tác Văn thư, lưu trữ; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh, nghiên cứu tham mưu việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ; theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra công tác số hóa tài liệu lưu trữ tại các cơ quan đơn vị, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác số hóa; tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ theo định kỳ hàng năm; chuẩn bị nội dung và thực hiện tập huấn liên quan đến ứng dụng CNTT trong công tác văn thư lưu trữ.bbbbbbb

 

   

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Quản lý Hành chính Nhà Nước

- Điện thoại văn phòng: 3635031

- Email: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

Tham mưu xây dựng Danh mục tài liệu hết giá trị của lưu trữ lịch sử; sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu từ các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ; tiến hành xác định giá trị tài liệu ở kho lưu trữ lịch sử, loại ra những tài liệu đã hết giá trị để làm thủ tục tiêu hủy tài liệu theo luật định, từng bước tiến hành việc tối ưu hóa thành phần thông tin tài liệu; xây dựng Danh mục tài liệu hết giá trị, thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của lưu trữ lịch sử tỉnh; thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu.

 

   
   
   

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Tuyến

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635031

- Email: nguyenthituyen@quangninh.gov.vn

Sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu từ các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ; xác định giá trị tài liệu ở kho lưu trữ, loại và làm thủ tục tiêu hủy tài liệu; tiến hành phân loại, chỉnh lý hoàn chỉnh lại hồ sơ tài liệu; Thẩm định Danh mục tâì liệu hết giá trị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; xây dựng Danh mục tài liệu hết giá trị, thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của lưu trữ lịch sử tỉnh; thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu; xây dựng danh mục cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu.

 

   
   

Lưu trữ viên: Phạm Thị Trà My

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư-Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 3635032

- Email:

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; thực hiện thẩm định danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử.

 

   

Viên chức: Nguyễn Thị Hương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 3635032

- Email: 

Tiến hành phân loại, chỉnh lý hoàn chỉnh lại hồ sơ tài liệu; tham mưu xây dựng danh mục cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu; tiến hành xác định giá trị tài liệu ở kho lưu trữ lịch sử, loại ra những tài liệu đã hết giá trị để làm thủ tục tiêu hủy tài liệu theo luật định, từng bước tiến hành việc tối ưu hóa thành phần thông tin tài liệu; xây dựng Danh mục tài liệu hết giá trị, thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của lưu trữ lịch sử tỉnh; thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu; sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu từ các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ.

 

   

Lưu trữ viên: Bùi Đình Cường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị tài chính - kế toán

- Điện thoại văn phòng: 3635033

- Email:

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử; chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu.

 

   

Lưu trữ viên: Đặng Thị Thoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán kiểm toán

- Điện thoại văn phòng: 3635033

- Email:

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử; chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu.

 

   

Lưu trữ viên: Tân Thị Thanh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Thạc sĩ Chính sách công

- Điện thoại văn phòng: 3635033

- Email:

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử; chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu.

 

   

 

 

Lưu trữ viên: Vũ Thị Hồng Nhung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học thư viện

- Điện thoại văn phòng: 3635032

- Email:  

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử; chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu.

 

   

Lưu trữ viên: Tống Thị Nguyệt

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Thạc sĩ Chính sách công.

- Điện thoại văn phòng: 3635030

- Email:

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử; chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu.

 

 

Nhân viên: Nguyễn Nga My

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635030

- Email:

Tiến hành phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về kho lưu trữ lịch sử; sưu tầm bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử; chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh ban hành và hướng dn thc hin các chế độ, quy định v công tác văn thư, lưu tr theo quy định ca pháp lut.

2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh v công tác qun lý lưu tr thông tin s trong các cơ quan, đơn v nhà nước trên địa bàn tnh theo quy định ca pháp lut.

3. Trình cp có thm quyn phê duyt Danh mc tài liu hết giá tr ca Lưu tr lch s ca tnh, quyết định hy tài liu hết giá tr ti Lưu tr lch s ca tnh theo quy định ca pháp lut.

4. Thm định Danh mc tài liu hết giá tr cn hy ti Lưu tr cơ quan đối vi cơ quan, t chc thuc ngun np lưu tài liu vào Lưu tr lch s ca tnh; quyết định vic hy tài liu có thông tin trùng lp ti Lưu tr lch s ca tnh theo quy định ca pháp lut.

5. Nghiên cu, ng dng khoa hc và công ngh vào công tác văn thư, lưu tr.

6. T chc tp hun, bi dưỡng nghip v văn thư, lưu tr đối vi đội ngũ công chc, viên chc làm công tác văn thư, lưu tr.

7. Kim tra vic thc hin các chế độ, quy định v công tác văn thư, lưu tr; gii quyết theo thm quyn hoc báo cáo cp có thm quyn xem xét gii quyết khiếu ni, t cáo và x lý vi phm pháp lut v văn thư, lưu tr.

8. Thc hin công tác báo cáo, thng kê v văn thư, lưu tr theo quy định ca pháp lut.

9. Thc hin nhim v ca Lưu tr lch s ca tnh, gm: Trình cp có thm quyn ban hành Danh mc cơ quan, t chc thuc ngun np lưu tài liu và phê duyt Danh mc tài liu np lưu vào Lưu tr lch s ca tnh; hướng dn các cơ quan, t chc thuc ngun np lưu tài liu chun b tài liu np lưu; Thu thp, chnh lý, xác định giá tr, thng kê, tu b phc chế, bo him, bo qun, gii mt tài liu lưu tr lch s và t chc khai thác, s dng tài liu lưu tr theo quy định ca pháp lut.

10. Cp, cp li, thu hi chng ch hành ngh lưu tr cho cá nhân có đủ các điu kin theo quy định ca pháp lut.

11. Thc hin các hot động dch v lưu tr theo quy định ca pháp lut.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 427
Đã truy cập: 860418