P. Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

24/08/2017

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

ĐT: 0203.3836368


  Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Liên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: phamthikimlien.snv@quangninh.gov.vn

 Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện một số công việc cụ thể: Tham mưu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong cấp tỉnh, giải thể đơn vị thanh niên xung phong cấp tỉnh. Tham mưu giải quyết chế độ chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến thanh niên xung phong. Theo dõi, tham mưu Đề án 500 trên địa bàn tỉnh và thanh niên tình nguyện. Theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng, củng cố hoạt động của chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, khu phố. Theo dõi, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, hướng dẫn việc bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố. Tham mưu một số nội dung về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Tham mưu một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trực tiếp thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố theo địa bàn được giao theo dõi; giúp Trưởng phòng rà soát, thẩm định Đề án và các nội dung có liên quan do chuyên viên tổng hợp trước khi trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. Theo dõi việc giải quyết đơn thư, các kiến nghị của cử tri và trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao. Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thành phố Hạ Long, Thị xã Đông Triều và huyện Hoành Bồ.

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Thùy Dương
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLKT, Cử nhân Hành chính
- Điện thoại văn phòng: 3833143
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những nội dung công việc tham mưu, đề xuất; Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện một số công việc cụ thể: Hướng dẫn, theo dõi việc xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh niên theo yêu cầu. Tham mưu một số nội dung về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Tham gia các đề án, dự án liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thành viên Ủy ban nhân dân các cấp. Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, lấy ý kiến đóng góp đối với các chức danh công chức cấp xã, tổng hợp kết quả và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tham mưu một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, bản, khu phố theo địa bàn được giao theo dõi. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do Sở Nội vụ chủ trì và những nội dung có liên quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao. Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thành phố Uông Bí, Thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.
   
   

 

Chuyên viên: Nguyễn Tuấn Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất thủy văn; Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: nguyentuanlong@quangninh.gov.vn

Tham mưu trong công tác quản lý địa giới hành chính; quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính của tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương quản lý hồ sơ, bản đồ và các mốc địa giới hành chính; tham gia các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực quản lý địa giới hành chính. Phối hợp tham gia các đề án, dự án nâng cấp, phân loại đơn vị hành chính và chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính; Tham gia các nội dung liên quan đến các đơn vị hành chính theo khu vực, có yếu tố đặc thù miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố. Tham gia tổng hợp việc đánh giá cán bộ, công chức cấp xã. Tổng hợp báo cáo hoạt động của chính quyền cơ sở hàng năm. Tham mưu các nội dung liên quan đến tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố theo địa bàn được giao theo dõi. Tổng hợp chung việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh. Theo dõi, tham mưu thẩm định hồ sơ xã an toàn khu, vùng an toàn khu. Thực hiện các nội dung của chương trình ISO; Tổng hợp, cung cấp tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Theo dõi, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của phòng. Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của phòng và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu. Theo dõi, quản lý sổ công văn đến, đi; phụ trách văn phòng phẩm và các nội dung tổng hợp của Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao. Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thành phố Cẩm Phả và các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô.

   
   
   
 

Chuyên viên: Triệu Văn Hải

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật chế biến Lâm sản

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: trieuvanhai@quangninh.gov.vn

Tham mưu triển khai công tác Dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố theo địa bàn được giao theo dõi. Phối hợp tham mưu đối với các đề án, dự án liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Phối hợp tham mưu xây dựng báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh niên và các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao. Trực tiếp theo dõi địa bàn: thành phố Móng Cái và các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên.

   
   

Chuyên viên: Lục Thanh Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: lucthanhha@quangninh.gov.vn

Tham mưu 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. V t chc chính quyn:

a) Hướng dn t chc và hot động ca các cơ quan thuc b máy chính quyn địa phương các cp trên địa bàn tnh theo quy định ca pháp lut;

b) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh trong vic t chc và hướng dn công tác bu c đại biu Quc hi và bu c đại biu Hi đồng nhân dân các cp;

c) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh trình Hi đồng nhân dân tnh bu, min nhim, bãi nhim Ch tch, Phó Ch tch và các thành viên khác ca y ban nhân dân tnh;

d) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh trong vic trình cp có thm quyn phê chun kết qu bu c, phê chun vic min nhim, bãi nhim đối vi các chc danh bu c theo quy định ca pháp lut; Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thm định, trình Ch tch y ban nhân dân tnh phê chun kết qu bu c, phê chun vic min nhim, bãi nhim đối vi thành viên y ban nhân dân cp huyn theo quy định ca pháp lut;

e) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh thng kê, tng hp, báo cáo s lượng, cht lượng đại biu Hi đồng nhân dân, thành viên y ban nhân dân các cp theo quy định;

g) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh trong vic thc hin công tác dân vn ca chính quyn theo quy định ca pháp lut;

h) Hướng dn, kim tra hot động ca thôn, bản, khu phố theo quy định ca pháp lut. Thẩm định hồ sơ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh;

i) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh ch đạo, hướng dn, kim tra y ban nhân dân cp huyn, y ban nhân dân cp xã trong vic xây dng, thc hin các văn bn, đề án liên quan đến công tác xây dng nông thôn mi theo phân công ca y ban nhân dân tnh và theo quy định ca pháp lut.

2. V công tác địa gii hành chính và phân loi đơn v hành chính:

a) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh thc hin công tác qun lý địa gii hành chính trên địa bàn theo quy định ca pháp lut và theo hướng dn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

b) Thm định, trình y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh các đề án, văn bn liên quan đến vic thành lp, gii th, nhp, chia, điu chnh địa gii đơn v hành chính, đổi tên đơn v hành chính, phân loi đơn v hành chính trong địa bàn tnh để y ban nhân dân tnh trình cp có thm quyn quyết định, hoc để Ch tch y ban nhân dân tnh quyết định theo quy định ca pháp lut;

c) Hướng dn và t chc trin khai thc hin các đề án, văn bn liên quan đến công tác địa gii đơn v hành chính, đổi tên đơn v hành chính, phân loi đơn v hành chính trong địa bàn tnh sau khi được cp có thm quyn phê duyt;

d) Giúp y ban nhân dân tnh qun lý h sơ, bn đồ địa gii, mc, địa gii hành chính ca cp tnh theo quy định ca pháp lut.

3. Về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán b, công chc cp xã theo quy định ca pháp lut;

b) Tham mưu, giúp y ban nhân dân tnh trong vic ban hành hoc trình cp có thm quyn ban hành các văn bn v qun lý và s dng nhng người hot động không chuyên trách cp xã theo quy định ca pháp lut;

c) Thẩm định việc xếp bậc lương lần đầu đối với cán bộ chuyên trách giữ chức danh bầu cử ở cấp xã theo quy định. Thẩm định việc xếp lương đối với cán  bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện nâng ngạch theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Hướng dn, kim tra vic thc hin các quy định v tuyn dng, s dng và qun lý cán b, công chc cp xã, nhng người hot động không chuyên trách cp xã; vic thc hin chế độ, chính sách và công tác qun lý h sơ đối vi cán b, công chc cấp xã theo quy định ca pháp lut;

đ) Thẩm định hồ sơ và cho ý kiến đối với việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển;

e) Hướng dn, thng kê, kim tra vic thc hin chế độ, chính sách đối vi những người hoạt động không chuyên trách thôn, bản, khu phố.

4. V công tác thanh niên:

a) Ch trì, phi hp vi các s, ban, ngành và các cơ quan, t chc có liên quan ca tnh trong vic tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut cho thanh niên, trong vic thc hin cơ chế, chính sách đối vi thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; gii quyết nhng vn đề quan trng, liên ngành v thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dn, kim tra vic thc hin các quy định ca pháp lut v thanh niên và công tác thanh niên; vic thc hin chính sách, chế độ trong t chc và qun lý thanh niên, công tác thanh niên ca tnh; hướng dn chuyên môn, nghip v v công tác thanh niên đối vi các s, cơ quan ngang s, đơn v s nghip thuc tnh, y ban nhân dân cp huyn, cp xã;

c) Thc hin chế độ, chính sách đối vi thanh niên theo quy định ca pháp lut và theo phân công, phân cp ca các cơ quan có thm quyn.

5. Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 843
Đã truy cập: 837308