Lấy ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

12/08/2019 16:36

Để thi hành Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương... Điều đó đòi hỏi phải tiến hành rà soát, cập nhật để thay thế Quyết định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với những căn cứ, nội dung mới phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với những yêu cầu đặt ra như trên, Sở Công Thương soạn dự thảo, đăng trên cổng thông tin, lấy ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 774
Đã truy cập: 576926