Trang chủ Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
TỈNH QUẢNG NINH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VỊNH HẠ LONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
05/04/2016 15: 00:00
Ngày 18/8/2014 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc phê duyệt...
Tin Nóng