Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Tài liệu Bộ sưu tập Trang
Thư viện hệ thống này được tạo bởi tính năng Tài nguyên Phát hành để lưu giữ các tài liệu được dùng trong toàn bộ bộ sưu tập trang.

  
  
  
  
  
Deployment.zip
  
10/12/2016 0:38Tài khoản Hệ thống
SiteExport.zip
  
10/12/2016 0:38Tài khoản Hệ thống