Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Báo cáo Nội dung và Cấu trúc
Dùng danh sách báo cáo này để tùy chỉnh các truy vấn xuất hiện trong các dạng xem Nội dung và Công cụ Cấu trúc

  
  
  
  
  
<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
Tất cả tài liệu và trang được kiểm xuất cho tôi trong trang này và các trang con
  
<Where><Eq><FieldRef Name="Editor" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
Tất cả tài liệu và trang được sửa đổi mới nhất bởi tôi trong trang này và các trang con
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">2</Value></Eq></Where>
Mọi tài liệu và trang được đệ trình bởi tôi và đang đợi duyệt trong trang này và các trang con
  
<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>
Mọi nhiệm vụ được gán cho tôi trên trang này và các trang con
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">3</Value></Eq></Where>
Tất cả tài liệu và trang đều chưa phát hành trong trang và các trang con này
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
Tất cả tài liệu và trang sẽ được phát hành và hiển thị cho độc giả trong vòng bảy ngày trong trang này và các trang con
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
Tất cả tài liệu và trang sẽ chỉ hiển thị cho người dùng được phép trong vòng bảy ngày tới trong trang này và các trang con