Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

DanhSachDichvu

  
  
  
thutucData
  
2464
  
24695
[{"ThuTucHanhChinhID":12858,"TenThuTucHanhChinh":"Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1479,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":9,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":9,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1479,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12858,"TenThuTucHanhChinh":"Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246130
[{"ThuTucHanhChinhID":915,"TenThuTucHanhChinh":"Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":915,"TenThuTucHanhChinh":"Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":915,"TenThuTucHanhChinh":"Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":915,"TenThuTucHanhChinh":"Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246154
[{"ThuTucHanhChinhID":35012,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35060,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35011,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35323,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35323,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35012,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35323,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35060,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35012,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35011,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35323,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35012,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35060,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246159
[{"ThuTucHanhChinhID":34599,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":467,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":802,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34599,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3","Tong_HS":11,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":802,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":467,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34599,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":802,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":467,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":802,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34599,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":799,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":467,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246160
[{"ThuTucHanhChinhID":739,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13971,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34658,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85926,"TenThuTucHanhChinh":"Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi","Tong_HS":13,"Tong_HSOn":13,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":13,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85912,"TenThuTucHanhChinh":"Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":732,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85923,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85925,"TenThuTucHanhChinh":"Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn","Tong_HS":40,"Tong_HSOn":20,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":20,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1990,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":5,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":5,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13970,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1990,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13970,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":732,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13971,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":739,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34658,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1990,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13970,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":732,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13971,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":739,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34658,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85926,"TenThuTucHanhChinh":"Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1990,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85923,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":732,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85912,"TenThuTucHanhChinh":"Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13971,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85925,"TenThuTucHanhChinh":"Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":739,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13970,"TenThuTucHanhChinh":"Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34658,"TenThuTucHanhChinh":"Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246161
[{"ThuTucHanhChinhID":768,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12621,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12621,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":768,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12621,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":768,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12621,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":768,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246162
[{"ThuTucHanhChinhID":13203,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13417,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ","Tong_HS":6,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":748,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13301,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2057,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86304,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13234,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13420,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13420,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13417,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ","Tong_HS":26,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13234,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13203,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":748,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13420,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13301,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13417,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13234,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13203,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":748,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2057,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13420,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13234,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13301,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13417,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":748,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86304,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13203,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246164
[{"ThuTucHanhChinhID":716,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên), người cao tuổi từ đủ 75 - 79 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH; người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1978,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13733,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":590,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":615,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13732,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13727,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34673,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":717,"TenThuTucHanhChinh":"Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":714,"TenThuTucHanhChinh":"Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13731,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13733,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":716,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên), người cao tuổi từ đủ 75 - 79 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH; người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13732,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":6,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":615,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":717,"TenThuTucHanhChinh":"Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13731,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":590,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13727,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":714,"TenThuTucHanhChinh":"Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1978,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13733,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":716,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên), người cao tuổi từ đủ 75 - 79 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH; người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13732,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":615,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":717,"TenThuTucHanhChinh":"Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13731,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":590,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13727,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":714,"TenThuTucHanhChinh":"Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1978,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":714,"TenThuTucHanhChinh":"Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13727,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1978,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13732,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34673,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":717,"TenThuTucHanhChinh":"Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":716,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên), người cao tuổi từ đủ 75 - 79 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH; người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13733,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13731,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":590,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":615,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246165
[{"ThuTucHanhChinhID":822,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13404,"TenThuTucHanhChinh":"hội tự giải thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":826,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":818,"TenThuTucHanhChinh":"Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":820,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1958,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":824,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":825,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất","Tong_HS":14,"Tong_HSOn":14,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":14,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1956,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":819,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị","Tong_HS":281,"Tong_HSOn":109,"Tong_HSGQ":56,"Tong_HSOnGP":109,"Tong_HSGQDH":56,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":824,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề","Tong_HS":29,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":826,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":820,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1956,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1958,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":818,"TenThuTucHanhChinh":"Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":819,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị","Tong_HS":337,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":64,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":57,"Tong_HSGQQH":7},{"ThuTucHanhChinhID":13404,"TenThuTucHanhChinh":"hội tự giải thể","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":825,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất","Tong_HS":27,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":17,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":17,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":822,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":824,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề","Tong_HS":25,"Tong_HSOn":26,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":25,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":826,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":820,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1956,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1958,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":818,"TenThuTucHanhChinh":"Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":819,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị","Tong_HS":102,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":22,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":22},{"ThuTucHanhChinhID":13404,"TenThuTucHanhChinh":"hội tự giải thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":825,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":822,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":824,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":818,"TenThuTucHanhChinh":"Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":822,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":819,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":4,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":4,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":825,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13404,"TenThuTucHanhChinh":"hội tự giải thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":820,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1956,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":826,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1958,"TenThuTucHanhChinh":"Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246166
[{"ThuTucHanhChinhID":13105,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":33,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13098,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13106,"TenThuTucHanhChinh":"Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12714,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực","Tong_HS":7,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1913,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận","Tong_HS":474,"Tong_HSOn":17,"Tong_HSGQ":7,"Tong_HSOnGP":17,"Tong_HSGQDH":7,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13099,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":740,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":639,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13113,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao trích lục hộ tịch","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":643,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại bản chính Giấy khai sinh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13105,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":13,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1913,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận","Tong_HS":62,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13098,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":639,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":740,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":643,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại bản chính Giấy khai sinh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12714,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực","Tong_HS":7,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13105,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1913,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận","Tong_HS":26,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13098,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":639,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":740,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":643,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại bản chính Giấy khai sinh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12714,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1913,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận","Tong_HS":35,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13105,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12714,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13098,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13113,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao trích lục hộ tịch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":740,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":643,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại bản chính Giấy khai sinh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13099,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13106,"TenThuTucHanhChinh":"Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":639,"TenThuTucHanhChinh":"Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246167
[{"ThuTucHanhChinhID":12852,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13411,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":70,"Tong_HSOn":31,"Tong_HSGQ":12,"Tong_HSOnGP":31,"Tong_HSGQDH":12,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34493,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":663,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12697,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13410,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thành lập hộ kinh doanh","Tong_HS":91,"Tong_HSOn":38,"Tong_HSGQ":8,"Tong_HSOnGP":38,"Tong_HSGQDH":8,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12764,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký hợp tác xã","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":664,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12742,"TenThuTucHanhChinh":"Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":755,"TenThuTucHanhChinh":"Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh","Tong_HS":21,"Tong_HSOn":9,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":9,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":757,"TenThuTucHanhChinh":"Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13410,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thành lập hộ kinh doanh","Tong_HS":53,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34493,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":755,"TenThuTucHanhChinh":"Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh","Tong_HS":13,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13411,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":27,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":664,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":6,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12852,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12764,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký hợp tác xã","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":663,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":66,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13410,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thành lập hộ kinh doanh","Tong_HS":43,"Tong_HSOn":9,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":9,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34493,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":755,"TenThuTucHanhChinh":"Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13411,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":9,"Tong_HSOn":5,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":5,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":664,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12852,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12764,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký hợp tác xã","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":663,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12742,"TenThuTucHanhChinh":"Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13411,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":7,"Tong_HSOn":7,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":5,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":755,"TenThuTucHanhChinh":"Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12697,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12764,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký hợp tác xã","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34493,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":663,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":757,"TenThuTucHanhChinh":"Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12852,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":664,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13410,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thành lập hộ kinh doanh","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":10,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":10,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246168
[{"ThuTucHanhChinhID":781,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34279,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện","Tong_HS":77,"Tong_HSOn":11,"Tong_HSGQ":13,"Tong_HSOnGP":10,"Tong_HSGQDH":13,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86712,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo phân cấp","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34277,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán/dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":791,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":790,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34276,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":175,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":6,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":6,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":794,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp chứng chỉ quy hoạch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":780,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho dự án","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":783,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":846,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":786,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":797,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34278,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện","Tong_HS":9,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":782,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2020,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":792,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":955,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":846,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34279,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện","Tong_HS":73,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":22,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":20,"Tong_HSGQQH":2},{"ThuTucHanhChinhID":782,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":794,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp chứng chỉ quy hoạch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34277,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán/dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":781,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":780,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho dự án","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":783,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2020,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":791,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":790,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":797,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":786,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":792,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34276,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":21,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":8,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":8,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":955,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":846,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34279,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện","Tong_HS":31,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":17,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":17,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":782,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":794,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp chứng chỉ quy hoạch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34277,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán/dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":781,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":780,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho dự án","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":783,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2020,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":791,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":790,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":797,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":786,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":792,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34276,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":955,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":791,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":794,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp chứng chỉ quy hoạch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34276,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":15,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":5,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":5,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":786,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":790,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":780,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho dự án","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":783,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":792,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34277,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán/dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":846,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":797,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34279,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34278,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":781,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86712,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo phân cấp","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2020,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":782,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":955,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246169
[{"ThuTucHanhChinhID":13236,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13236,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13236,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13236,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246174
[{"ThuTucHanhChinhID":775,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":772,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh karaoke","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12629,"TenThuTucHanhChinh":"Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":87076,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":776,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":773,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":5,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":5,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":87075,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":3,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":3,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34112,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa\"","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86074,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương","Tong_HS":11,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":11,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":11,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34112,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":775,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":772,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh karaoke","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":773,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34112,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa\"","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":775,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":772,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh karaoke","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":773,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12629,"TenThuTucHanhChinh":"Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":775,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34112,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa\"","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":87075,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86751,"TenThuTucHanhChinh":"Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":8,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":776,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":87076,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":772,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy phép kinh doanh karaoke","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86074,"TenThuTucHanhChinh":"Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":773,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246175
[{"ThuTucHanhChinhID":713,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":924,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":1,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":1,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":712,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":711,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":711,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":924,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":713,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":712,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức","Tong_HS":29,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":924,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":711,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":713,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":712,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức","Tong_HS":12,"Tong_HSOn":3,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":3,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":711,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":712,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":713,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":924,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246177
[{"ThuTucHanhChinhID":13347,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện","Tong_HS":12,"Tong_HSOn":9,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":9,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":910,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13347,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13347,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":910,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13347,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246179
[{"ThuTucHanhChinhID":1050,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":908,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34154,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13121,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34151,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1050,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13121,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":908,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34151,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh","Tong_HS":22,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1050,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13121,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":908,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34151,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh","Tong_HS":33,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34154,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":908,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1050,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34151,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13121,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246186
[{"ThuTucHanhChinhID":1233,"TenThuTucHanhChinh":"Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35487,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35484,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ thai sản","Tong_HS":30,"Tong_HSOn":17,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":17,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35488,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":37,"Tong_HSOn":36,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":36,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86147,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT","Tong_HS":35,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86148,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":4,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":4,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35509,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp thẻ)","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35404,"TenThuTucHanhChinh":"Thu và cấp sổ BHXH đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện","Tong_HS":151,"Tong_HSOn":13,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":13,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35495,"TenThuTucHanhChinh":"Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86149,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT","Tong_HS":109,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35508,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ)","Tong_HS":43,"Tong_HSOn":2,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":2,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35483,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ốm đau","Tong_HS":23,"Tong_HSOn":10,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":10,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35494,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":976,"Tong_HSOn":162,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":162,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1023,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT bị mất","Tong_HS":823,"Tong_HSOn":42,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":42,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35671,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86151,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":3,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":3,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1025,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ BHYT do hỏng thẻ, do thay đổi mã quyền lợi, do thay đổi thông tin trên thẻ","Tong_HS":382,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35490,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng","Tong_HS":140,"Tong_HSOn":56,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":56,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35493,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện","Tong_HS":13,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35494,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":1296,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":5,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":5,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1023,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT bị mất","Tong_HS":190,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1025,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ BHYT do hỏng thẻ, do thay đổi mã quyền lợi, do thay đổi thông tin trên thẻ","Tong_HS":385,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35484,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ thai sản","Tong_HS":50,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35488,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":9,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35508,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ)","Tong_HS":33,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35671,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":1065,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35509,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp thẻ)","Tong_HS":50,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35483,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ốm đau","Tong_HS":122,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35490,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng","Tong_HS":523,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35404,"TenThuTucHanhChinh":"Thu và cấp sổ BHXH đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện","Tong_HS":15,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35494,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":771,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1023,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT bị mất","Tong_HS":103,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1025,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ BHYT do hỏng thẻ, do thay đổi mã quyền lợi, do thay đổi thông tin trên thẻ","Tong_HS":1203,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35484,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ thai sản","Tong_HS":16,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35509,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp thẻ)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35488,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35508,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ)","Tong_HS":9,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35671,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":3355,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35483,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ốm đau","Tong_HS":124,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35490,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng","Tong_HS":99,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35404,"TenThuTucHanhChinh":"Thu và cấp sổ BHXH đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35495,"TenThuTucHanhChinh":"Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35487,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86147,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35671,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35508,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86151,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1025,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ BHYT do hỏng thẻ, do thay đổi mã quyền lợi, do thay đổi thông tin trên thẻ","Tong_HS":35,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35495,"TenThuTucHanhChinh":"Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35404,"TenThuTucHanhChinh":"Thu và cấp sổ BHXH đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86149,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35484,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ thai sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35488,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35490,"TenThuTucHanhChinh":"Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35493,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35509,"TenThuTucHanhChinh":"Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp thẻ)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86148,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35483,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ốm đau","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35494,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1233,"TenThuTucHanhChinh":"Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35487,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":1023,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT bị mất","Tong_HS":49,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246188
[{"ThuTucHanhChinhID":2297,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2297,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2297,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2297,"TenThuTucHanhChinh":"Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246233
[{"ThuTucHanhChinhID":34272,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34271,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34272,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34271,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34272,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34271,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34271,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34272,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
246299
[{"ThuTucHanhChinhID":35524,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các xã nông thôn","Tong_HS":217,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":14,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":11,"Tong_HSGQQH":3},{"ThuTucHanhChinhID":85943,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt","Tong_HS":6,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35526,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật ( Cấp Huyện )","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85935,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện sử dụng từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85950,"TenThuTucHanhChinh":"Chấm dứt hợp đồng mua bán điện","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35525,"TenThuTucHanhChinh":"Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình ( Cấp Huyện )","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85941,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi định mức sử dụng điện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35523,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các phường trong Thành phố, thị xã, thị trấn","Tong_HS":60,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":11,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":11,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35525,"TenThuTucHanhChinh":"Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình ( Cấp Huyện )","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35524,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các xã nông thôn","Tong_HS":79,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35523,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các phường trong Thành phố, thị xã, thị trấn","Tong_HS":27,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35526,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật ( Cấp Huyện )","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35524,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các xã nông thôn","Tong_HS":167,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":2},{"ThuTucHanhChinhID":35523,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các phường trong Thành phố, thị xã, thị trấn","Tong_HS":20,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85941,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi định mức sử dụng điện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35526,"TenThuTucHanhChinh":"Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật ( Cấp Huyện )","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85943,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":85950,"TenThuTucHanhChinh":"Chấm dứt hợp đồng mua bán điện","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35523,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các phường trong Thành phố, thị xã, thị trấn","Tong_HS":9,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":3},{"ThuTucHanhChinhID":85935,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện sử dụng từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35525,"TenThuTucHanhChinh":"Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình ( Cấp Huyện )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35524,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các xã nông thôn","Tong_HS":33,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":7,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":5,"Tong_HSGQQH":2}]
  
246302
[{"ThuTucHanhChinhID":35626,"TenThuTucHanhChinh":"Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cá nhân","Tong_HS":25,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35627,"TenThuTucHanhChinh":"Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35626,"TenThuTucHanhChinh":"Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cá nhân","Tong_HS":28,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35626,"TenThuTucHanhChinh":"Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cá nhân","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35627,"TenThuTucHanhChinh":"Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35626,"TenThuTucHanhChinh":"Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cá nhân","Tong_HS":7,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
3014
[{"ThuTucHanhChinhID":12676,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":135,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":47,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":35,"Tong_HSGQQH":12},{"ThuTucHanhChinhID":14018,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận","Tong_HS":13,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":12841,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14017,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34887,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận : 10 ngày làm việc","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":65782,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Ban quản lý khu kinh tế)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2113,"TenThuTucHanhChinh":"Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34127,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký thế chấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34814,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận (không thực hiện nghĩa vụ tài chính - cấp giấy)","Tong_HS":6,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":2},{"ThuTucHanhChinhID":34938,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do phải đo vẽ lại bản đồ địa chính, không phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12677,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12678,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12746,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (TH Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13046,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (trường hợp hồ sơ riêng lẻ không phải xác định nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34569,"TenThuTucHanhChinh":"Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm ( Đối với xã miền núi, vùng cao, hải đảo )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86338,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13980,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14010,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu","Tong_HS":17,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2104,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất_MỚI","Tong_HS":42,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":10,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":10,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12673,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu","Tong_HS":32,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":21,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":18},{"ThuTucHanhChinhID":12684,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động do xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34890,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":14,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13985,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35654,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":65781,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Ban quản lý khu kinh tế)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13364,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34943,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, không phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":8,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":8,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13993,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13044,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận phải xác định nghĩa vụ tài chính","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12689,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân","Tong_HS":40,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":21,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":17},{"ThuTucHanhChinhID":13991,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12678,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký","Tong_HS":167,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":18,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":17,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":2113,"TenThuTucHanhChinh":"Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ","Tong_HS":19,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":6,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":6,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12684,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động do xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12689,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân","Tong_HS":25,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":5,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":5},{"ThuTucHanhChinhID":12746,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (TH Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất)","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13985,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":13998,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":34941,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12841,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":95,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34891,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do Trúng đấu giá, Tái định cư)","Tong_HS":73,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12676,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":78,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":22,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":7,"Tong_HSGQQH":15},{"ThuTucHanhChinhID":13046,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (trường hợp hồ sơ riêng lẻ không phải xác định nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":14010,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu","Tong_HS":11,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12738,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":43,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":12670,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu","Tong_HS":32,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":7,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":7},{"ThuTucHanhChinhID":12682,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13044,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận phải xác định nghĩa vụ tài chính","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13993,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":34943,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, không phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":2},{"ThuTucHanhChinhID":13989,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":23,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":14018,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34890,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":6,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":6,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":6,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13980,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":16,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13991,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2104,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất","Tong_HS":12,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":4},{"ThuTucHanhChinhID":12673,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":2113,"TenThuTucHanhChinh":"Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12684,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động do xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12689,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân","Tong_HS":9,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":12746,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (TH Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13985,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13998,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":34941,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12841,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":59,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34891,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do Trúng đấu giá, Tái định cư)","Tong_HS":14,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12676,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":34,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":3},{"ThuTucHanhChinhID":13046,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (trường hợp hồ sơ riêng lẻ không phải xác định nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14010,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34127,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký thế chấp","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12738,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12670,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":2},{"ThuTucHanhChinhID":12682,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13044,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận phải xác định nghĩa vụ tài chính","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13364,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13993,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34943,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, không phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13989,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":12,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14018,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận","Tong_HS":17,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34890,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35654,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13980,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13991,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34887,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận : 10 ngày làm việc","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2104,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất","Tong_HS":4,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12673,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13984,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do phải đo vẽ lại bản đồ địa chính, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12738,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13989,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34891,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do Trúng đấu giá, Tái định cư)","Tong_HS":27,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":4,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":4,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34941,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":2},{"ThuTucHanhChinhID":12678,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký","Tong_HS":77,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":11,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":11,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12670,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu","Tong_HS":7,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13984,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do phải đo vẽ lại bản đồ địa chính, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":12682,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13998,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":65782,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Ban quản lý khu kinh tế)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13980,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13993,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12670,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12678,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34814,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận (không thực hiện nghĩa vụ tài chính - cấp giấy)","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12673,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13044,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận phải xác định nghĩa vụ tài chính","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14017,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12689,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12746,"TenThuTucHanhChinh":"Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (TH Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13991,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34938,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do phải đo vẽ lại bản đồ địa chính, không phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13998,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12841,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13364,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34890,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":16,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":2113,"TenThuTucHanhChinh":"Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12738,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13984,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do phải đo vẽ lại bản đồ địa chính, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13985,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":65781,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Ban quản lý khu kinh tế)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2104,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất_MỚI","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":34887,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận : 10 ngày làm việc","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34891,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do Trúng đấu giá, Tái định cư)","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13989,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14010,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12677,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34943,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, không phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34127,"TenThuTucHanhChinh":"Xóa đăng ký thế chấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":14018,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35654,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34569,"TenThuTucHanhChinh":"Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm ( Đối với xã miền núi, vùng cao, hải đảo )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86338,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12682,"TenThuTucHanhChinh":"Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12676,"TenThuTucHanhChinh":"Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng","Tong_HS":12,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":6,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":6,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12684,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký biến động do xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34941,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Trường hợp cấp đổi hồ sơ riêng lẻ, phải xác định nghĩa vụ tài chính )","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13046,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (trường hợp hồ sơ riêng lẻ không phải xác định nghĩa vụ tài chính)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
30195
[{"ThuTucHanhChinhID":12861,"TenThuTucHanhChinh":"Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12725,"TenThuTucHanhChinh":"Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ Quốc ghi công","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12721,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13877,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12860,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chât độc hóa học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12859,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":2,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":12864,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12858,"TenThuTucHanhChinh":"Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần","Tong_HS":11,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12721,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12725,"TenThuTucHanhChinh":"Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ Quốc ghi công","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12858,"TenThuTucHanhChinh":"Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12859,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12721,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12725,"TenThuTucHanhChinh":"Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ Quốc ghi công","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12858,"TenThuTucHanhChinh":"Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12859,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13877,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12721,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12861,"TenThuTucHanhChinh":"Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12864,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12859,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12725,"TenThuTucHanhChinh":"Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ Quốc ghi công","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12858,"TenThuTucHanhChinh":"Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":12860,"TenThuTucHanhChinh":"Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chât độc hóa học","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
30196
[{"ThuTucHanhChinhID":34085,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86084,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng","Tong_HS":33,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":21,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":18},{"ThuTucHanhChinhID":34084,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":34103,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34101,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34080,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)","Tong_HS":54,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":17,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":17},{"ThuTucHanhChinhID":86085,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":34082,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34095,"TenThuTucHanhChinh":"Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34085,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":7,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34095,"TenThuTucHanhChinh":"Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34085,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34095,"TenThuTucHanhChinh":"Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34095,"TenThuTucHanhChinh":"Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34082,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34080,"TenThuTucHanhChinh":"Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86084,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng","Tong_HS":3,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":3},{"ThuTucHanhChinhID":34103,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":86085,"TenThuTucHanhChinh":"Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34084,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34085,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34101,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
30197
[{"ThuTucHanhChinhID":35662,"TenThuTucHanhChinh":"Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35657,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc có tỷ lệ thương tật là 21% trở lên","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35660,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng hằng tháng cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dưới 24 tháng tuổi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ hằng tháng cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35662,"TenThuTucHanhChinh":"Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35657,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc có tỷ lệ thương tật là 21% trở lên","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35660,"TenThuTucHanhChinh":"Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng hằng tháng cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dưới 24 tháng tuổi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ hằng tháng cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35662,"TenThuTucHanhChinh":"Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
301149
[{"ThuTucHanhChinhID":13291,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":2,"Tong_HSGQQH":1},{"ThuTucHanhChinhID":13299,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao trích lục hộ tịch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13285,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13291,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13291,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":10,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":3,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":3,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13285,"TenThuTucHanhChinh":"Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13299,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp bản sao trích lục hộ tịch","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":13291,"TenThuTucHanhChinh":"Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
301154
[{"ThuTucHanhChinhID":35063,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)","Tong_HS":2,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":1,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":1,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":87203,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":87203,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":35063,"TenThuTucHanhChinh":"Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
  
301159
[{"ThuTucHanhChinhID":800,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34599,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2014,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":800,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản","Tong_HS":8,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2014,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản","Tong_HS":5,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":7,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":7},{"ThuTucHanhChinhID":800,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2014,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản","Tong_HS":1,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":2014,"TenThuTucHanhChinh":"Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":800,"TenThuTucHanhChinh":"Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0},{"ThuTucHanhChinhID":34599,"TenThuTucHanhChinh":"Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3","Tong_HS":0,"Tong_HSOn":0,"Tong_HSGQ":0,"Tong_HSOnGP":0,"Tong_HSGQDH":0,"Tong_HSGQQH":0}]
1 - 30Tiếp