Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

DanhSachDVC

Quản lý QuyềnQuản lý Quyền

Tiêu đề

DonViId

MaDonVi

TenDonVi

LinhVucID

MaLinhVuc

LinhVuc

Tong_HS

Tong _HSOn

Tong_HSGQ

Tong_HSOnGP

Tong_HSGQDH

Tong_HSGQQH

Tong_VBDen

Tong_VBDi

Tong_VBDaHT

Tong_VBCo

Tong_VBCham

Thang

Đính kèm

Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi