Websites liên kết
                                                                                                      
Thông tin chi tiết.
Kế hoạch số: 40 /KH-UBND ngày 08/9/201102/10/2011 10:00 CH

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15/Ctr-HU ngày 28/3/2011 của Huyện ủy Tiên Yên về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
 


ỦY BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN TIÊN YÊN
                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 40 /KH-UBND                                               Tiên Yên, ngày 08 tháng 9 năm 2011


KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động số 15/Ctr-HU ngày 28/3/2011
của Huyện ủy Tiên Yên về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập
trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa
giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.


       Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy; Quyết định số: 2074/QĐ - UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 - NQ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020"; Chương trình hành động số 15/Ctr-HU ngày 28/3/2011 của Huyện ủy Tiên Yên "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020", Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Xây dựng xã hội học tập (XHHT) trong toàn huyện nhằm góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực thực sự có chất lượng đáp ứng yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị hướng tới thành lập Thị xã Tiên Yên; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Xây dựng XHHT là cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi vùng, mọi dân tộc nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện
2. Yêu cầu:
Xây dựng xã hội học tập và xác định nhiệm vụ học tập là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị.
Phát huy vai trò của ngành Giáo dục, của Hội Khuyến học các cấp, của các ban, ngành, MTTQ, các Đoàn thể, Lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện trong việc tham mưu, tham gia và tổ chức thực hiện việc xây dựng XHHT.
Gắn xây dựng XHHT với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và thành lập thị xã Tiên Yên.

II. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu tổng quát:
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng xã hội học tập trong toàn huyện; tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và tiến tới phổ cập giáo dục trung học nhằm từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo nguồn nhân lực có chất lượng trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới, thành lập thị xã Tiên Yên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
2. Chỉ tiêu cụ thể:
2.1 Đến hết năm 2011:
Có 01 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 100% số thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa đủ điều kiện hoạt động; 100% xã, thị trấn có bưu điện văn hóa xã được kết nối Internet 100% Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) phát huy có hiệu quả hoạt động; 35% số trường học đạt chuẩn Quốc gia.
2.2. Đến hết năm 2012:
Có 4/12 xã, thị trấn có Nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% thôn, khu thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác hiệu quả nhà văn hóa thôn; 100% thôn có điểm đủ điều kiện kết nối Internet và tủ sách dùng chung; 100% trường học Mầm non đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 45% trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) hoạt động nền nếp; 30% hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học; 50% dòng họ trở thành dòng họ hiếu học; Hoàn thành chương trình chống tái mù cho các đối tượng trong độ tuổi lao động.
2.3. Đến năm 2015:
100% xã có nhà văn hóa đạt chuẩn và hoạt động có hiệu quả; phấn đấu trên 60% hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học; 80% dòng họ trở thành dòng họ hiếu học; 80% cơ quan, doanh nghiệp trở thành đơn vị hiếu học; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 40% trở lên; trên 95% người lao động ở các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp được tiếp thu và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, khả năng ứng dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phấn đấu 80% số trường trong huyện đạt chuẩn Quốc gia; 100% các trường hoàn thành công tác tự đánh giá trường học và đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục; 100% các trường đảm bảo duy trì đạt tiêu chuẩn trường học an toàn; hoàn thành chương trình phổ cập GD trung học.
2.4. Định hướng đến năm 2020:
Tỷ lệ người có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên đạt trên 8% dân số huyện; 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học, trong đó 5% trở lên có trình độ sau đại học; 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 100% cán bộ chuyên trách cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ LLCT từ Trung cấp trở lên.
100% số trường học trong huyện đạt chuẩn Quốc gia; Học tập, sáng tạo trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng xã hội học tập:
Quán triệt sâu trong cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cấp xã và trong các tầng lớp nhân dân về tinh thần và những nội dung chủ yếu Nghị quyết 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định số: 2074/QĐ - UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Chương trình hành động số 15/Ctr-HU ngày 28/3/2011 của Huyện ủy Tiên Yên; trong đó tập trung vào nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc học tập và hình thành xã hội học tập của mọi cá nhân, tổ chức trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp phát triển KT - XH địa phương.
Hoạt động tuyên truyền phải được triển khai ngay từ các cơ quan, đơn vị và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và thôn, khu; đồng thời gắn liền với đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; chương trình "xây dựng nông thôn mới"; " Nâng cấp đô thị và thành lập thị xã Tiên Yên", v.v......
Chú trọng khai thác và phát huy hiệu quả mọi hình thức tuyên truyền và phương tiện tuyên truyền hiện có, nhất là hệ thống truyền thanh thôn, khu và qua sinh hoạt, hoạt động của các hội, đoàn thể; phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư.
Các xã, thị trấn, các đơn vị trường học tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập theo. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ và nhu cầu học tập của bản thân để tự học tập hoặc lựa chọn, đăng kí chương trình học tập, bồi dưỡng phù hợp.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục và công tác khuyến học; đa dạng hóa các hình thức học tập, phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục:
Thực hiện chương trình nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp, bậc, ngành học trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng trong tình hình mới;
Từng bước củng cố, hoàn thiện nâng cấp các cơ sở giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; củng cố hệ thống các trường mầm non theo Đề án phát triển mầm non mới; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phát triển giáo dục chính quy đồng thời coi trọng phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên, nhất là các trung tâm HTCĐ để đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng. Thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên để hỗ trợ cho công tác quản lý, dạy học ở các xã vùng cao, vùng trọng điểm.
Thường xuyên kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành hội khuyến học từ huyện đến cơ sở và các chi hội khuyến học. Gắn kết chặt chẽ hoạt động khuyến học, khuyến tài với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở từng khu dân cư; bố trí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn và Hiệu trưởng trường phổ thông, Chủ tịch hội khuyến học xã và trưởng ban, ngành, đoàn thể tham gia Ban giám đốc các trung tâm HTCĐ; Thực hiện nề nếp việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của trung tâm HTCĐ, nội dung học tập phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của tổ chức, địa phương và cán bộ, nhân dân theo phương châm "Cần gì học nấy";
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm BDCT huyện và các trung tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề hiện có trên địa bàn huyện (Trung tâm đào tạo nghề thuộc trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm, Trung tâm HN&GDTX, Đoàn kinh tế quốc phòng 327....) trong việc hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, đào tạo nghề cho nhân dân trên địa bàn huyện.
Tiếp tục đầu tư xây dựng và tăng số lượng đầu sách, báo, tạp chí tại các tủ sách dùng chung ở nhà văn hóa thôn, khu và thư viện xã.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục, sớm hoàn thành việc lắp đặt điểm truy cập Internet và quản lý, khai thác tốt các điểm truy cập tại thôn theo lộ trình của tỉnh, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm về kiến thức văn hóa, pháp luật, đời sống và kinh nghiệm sản xuất
3. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo, xây dựng xã hội học tập.
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, LLVT, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài và tổ chức các chương trình học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người lao động ở địa phương.
Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác an sinh giáo dục, đầu tư cho hoạt động của trung tâm HTCĐ đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả;
Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn đóng góp từ nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp thông qua các loại quỹ (quỹ Khuyến học, quỹ tài năng trẻ...) và nguồn tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ đầu tư cho hoạt động giáo dục.
thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Giỏi việc trường , đảm việc nhà",... để tạo sức mạnh tổng hợp trong hình thành và phát triển xã hội học tập.
Huy động các nguồn lực tổ chức các lớp học chống tái mù chữ và nâng cao kiến thức cho những người trong độ tuổi lao động, chú trọng đối tượng là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện; mở các lớp bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, nhân dân để mọi người đều có cơ hội được nâng cao trình độ tin học ứng dụng CNTT vào cuộc sống.
4. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng; bồi dưỡng nhân tài; tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến:
Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển dụng viên chức, kiểm định chất lượng viên chức thông qua hình thức sơ tuyển. Thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng những sinh viên là người địa phương tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên; chú trọng việc thu hút nhân tài và những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm quản lý về công tác tại địa phương trên cơ sở cơ chế chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.
Thường xuyên rà soát, phát hiện và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu trên các lĩnh vực văn nghệ, TDTT, v.v...... ngay từ các trường học; xây dựng trường Trung học cơ sở trọng điểm cấp huyện theo kế hoạch của tỉnh.
Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những tấm gương tiêu biểu về tinh thần hiếu học, các điển hình vượt khó vươn lên trong học tập; phát huy và nhân rộng các mô hình học tập đạt hiệu quả cao, gương người tốt việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài thông qua hoạt động của các phong trào xây dựng "gia đình hiếu học", "Dòng họ, đơn vị hiếu học" và phong trào " ba đỡ đầu"....…

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Huyện.
Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu cho BCĐ và UBND huyện trong chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện
Phối hợp với Hội khuyến học huyện, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, phòng, ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa và nội dung xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng xã hội học tập.
Tăng cường thực hiện các nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính qui trên địa bàn huyện theo qui định của ngành Giáo dục - Đào tạo. Tham mưu thực hiện công tác đào tạo về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện; Theo dõi và chỉ đạo việc xây dựng mục tiêu về trường chuẩn quốc gia theo đúng tiến độ kế hoạch và các chương trình phổ cập; Chỉ đạo các trường tham gia phong trào xây dựng XHHT với vai trò nòng cốt về chuyên môn và tuyên truyền vận động.
Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện chương trình chống tái mù chữ
Chủ động phát hiện và đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, những nhân tố tích cực trong xây dựng xã hội học tập, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo những tài năng trẻ trên địa bàn huyện.
2. Phòng Nội vụ:
Phối hợp các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức thuộc diện phân cấp quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đạt chỉ tiêu đề ra của kế hoạch.
Tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng XHHT, các điển hình tiên tiến....
3. Phòng Lao động Thương binh và xã hội:
Chủ trì phối hợp UBND các xã, thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo nghề hàng năm và tổ chức tốt các lớp đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện.
4. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
Tham mưu và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và các trung tâm HTCĐ tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng các mô hình về chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ.....
5. Phòng Tư pháp:
Tham mưu và triển khai có hiệu quả chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, không ngừng nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
6. Hội khuyến học Huyện:
Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; chỉ đạo Hội khuyến học cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học"
Huy động nguồn lực vật chất của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia xây dựng quỹ khuyến học huyện; tuyên dương khen thưởng kịp thời các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các hoạt động khác, các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tốt và các giáo viên, huấn luyện viên có nhiều thành tích trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh.....
7. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kịp thời và hướng dẫn thực hiện nguồn kinh phí phục vụ sự nghiệp GD - ĐT hàng năm theo kế hoạch của tỉnh đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.
8. Đài Truyền thanh - Truyền hình:
Phối hợp với phòng GD - ĐT, hội khuyến học huyện đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng XHHT, nêu những gương điển hình tiên tiến trong khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT.
10. Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện:
Trên cơ sở khả năng của đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia hỗ trợ vật chất cho các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện:
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và gia đình tích cực gương mẫu trong học tập, tham gia xây dựng xã hội học tập thông qua các phong trào cụ thể của từng đoàn thể dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn huyện.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn :
Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập” của địa phương mình; phối hợp các đơn vị trong xã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Hội khuyến học cơ sở, trung tâm HTCĐ của địa phương mình đi vào hoạt động nề nếp và hiệu quả.
Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, vận động các cá nhân, đơn vị trong và ngoài huyện tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục, ủng hộ, hỗ trợ vật chất tinh thần cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Thực hiện các biện pháp hiệu quả hoàn thành công tác phổ cập giáo dục bậc Trung học của địa phương mình và duy trì vững chắc chuẩn Quốc gia về Chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập GD trung học trong những năm tiếp theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp huyện và xã, thị trấn, phân công một đồng chí thường trực UBND cùng cấp làm trưởng ban, phó ban thường trực là Trưởng phòng GD - ĐT (BCĐ cấp huyện), Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở hoặc THCS (BCĐ cấp cơ sở), các thành viên khác là Trưởng các phòng ban chuyên môn, mời lãnh đạo UB MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tham gia
2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu đúng tiến độ đề ra;
Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về cơ quan thường trực BCĐ xây dựng xã hội học tập huyện (phòng GD - ĐT) trước ngày 20/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo BCĐ tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.
3. UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập, tổng hợp báo cáo hàng năm, báo cáo sơ kết 3 năm (năm 2013), tổng kết thực hiện kế hoạch vào năm 2015 và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cấp trên.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc và triển khai thực hiện đạt kết quả.

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
- Sở GD - ĐT (BC);                                                                 KT. CHỦ TỊCH
- TT HU, HĐND huyện (BC);                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Đ/c Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (TH);
- UBND các xã, thị trấn (TH);                                                         (Đã ký)
- Cổng TTĐT TP huyện;
- L­ưu VT - UBND.

                                                                                                  Hoàng Mạnh Hưng

 

 

(Không có tệp đính kèm)

Các tin liên quan
Chương trình công tác05/09/2011 5:01 CH
Phát động thi đua 05/09/2011 5:01 CH
ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN15/03/2012 12:00 CH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Huyện Tiên Yên
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Tiên Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3876225; Fax: 033.3740.435 ; Email: ubndty@quangninh.gov.vn