XÃ THANH SƠN

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Sơn

Địa chỉ:                  Xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:             0203 3790 143

Email:                   ubndxathanhson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Thanh Sơn

2. Tổ chức bộ máy

Ông Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng ủy

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 142

Số điện thoại di động: 0914 802 058

E-mail: khucthanhnghi@gmail.com


Ông Lã Thanh Chương

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790143

Số điện thoại di động: 01248 010 010

E-mail:


Ông Nịnh A Làu

Chủ tịch HĐND 

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 025

Số điện thoại di động: 01664 816 348

E-mail:


Ông Nịnh Văn Năm

Phó Chủ tịch HĐND 

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0912 530 508

E-mail:


Ông Chíu Sinh Phượng

Phó Chủ tịch UBND 

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 068

Số điện thoại di động: 0942 982 274

E-mail: