XÃ THANH SƠN

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Sơn

Địa chỉ:                  Thôn Khe Lọng ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:             0203 3790 080

Fax:                        0203 3790 047

Email:                    ubndxathanhson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Thanh Sơn

2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí: Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Nănh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 142

Số điện thoại di động: 0912 530 316

Email: khucthanhnghi@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Vi Văn Dương

Phó Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Điện tử viễn thông.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0915 771 696

Email: vivanduong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lã Thanh Chương

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790143

Số điện thoại di động: 01248 010 010

Email: lathanhchuong@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nịnh Văn Năm

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0967 995 315

Email: ninhvannam@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Chíu Sinh Phượng

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 068

Số điện thoại di động: 01644 468 165

Email: chiusinhphuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nịnh Thị Quyết

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 047

Số điện thoại di động: 0945 005 456

Email: ninhthiquyet@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Phạm Thị Luyến

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 080

Số điện thoại di động: 01256 871 404

Email: phamthiluyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Vương

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 01238 546 547

Email: hoangvanvuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nịnh Văn Thành

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0987 692 630

Email: ninhvanthanh@quangninh.gov.vn

 

 
 

Đồng chí: Dương Minh Đại

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0948 655 620

Email: duongminhdai@quangninh.gov.vn
 
 

Đồng chí: Tô Thị Thêm

Công chức Địa chính nông nghiệp xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01272 799 755

Email: tothithem@quangninh.gov.vn
 
 

Đồng chí: Đinh Văn Phượng

Công chức Địa chính nông nghiệp xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01237 586 686

Email: dinhvanphuong@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Dương Thị Yến

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0968 890 800

Email: duongthiyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Tô Hải Yến

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0964 919 960

Email: tohaiyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đặng Văn Quân

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0943 513 279

Email: dangvanquan@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nịnh Văn Phi

Chỉ huy trưởng quân sự xã

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0949 778 282

Email: ninhvanphi@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Lục Văn Bình

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0942 064 136

Email: lucvanbinh@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nịnh Văn Cối

Chủ tịch Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0946 741 035

Email: ninhvancoi@quangninh.gov.vn
 


 

Đồng chí: Đàm Văn Tằng

Chủ tịch Hội nông dân xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01684 435 168

Email: damvantang@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Duy

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0915 347 280

Email: hoangvanduy@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Thị Thuyên

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0911 205 906

Email: hoangthithuyen@quangninh.gov.vn