XÃ NAM SƠN

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Sơn 

Địa chỉ:                  Xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:             0203 3888 246

Email:                    ubndxanamson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Nam Sơn 

 

2. Tổ chức bộ máy

Ông: Vi Thanh Vinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:   0203 3888 342

Số điện thoại di động:       0912 458 427

Email: vithanhvinh@quangninh.gov.vn

 


Ông: Đỗ Văn Thủy

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 246

Số điện thoại di động:      0948 123 974

Email: dovanthuy@quangninh.gov.vn

 


Ông: Hoàng Minh Đức

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0912 530 260

E-mail:

 

Ông: Phùn Văn Thắng

Phó Chủ tịch HĐND 

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động:

E-mail:

Ông: Lý Văn Xuân

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 246

Số điện thoại di động: 01685 715 376

E-mail: