XÃ MINH CẦM 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Cầm

Địa chỉ:                 Xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh 

Điện thoại:            0203 3790 401

Fax: 

Email:                   ubndxaminhcam@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Minh Cầm 

2. Tổ chức bộ máy

 

Ông Bàn Văn Ba

Bí thư Đảng ủy

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận chính trị:  

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 401  

Số điện thoại di động: 01699 008 322

Email: banvanba@quangninh.gov.vn


Ông Đặng Văn Ngân

Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0915 771 695

Email: dangvanngan@quangninh.gov.vn


Ông Vi Đức Sinh

Chủ tịch HĐND 

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0914 802 055

E-mail: viducsinh@quangninh.gov.vn


Ông Lộc Văn Chung

Phó Chủ tịch HĐND

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email: locvanchung@quangninh.gov.vn


Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận chính trị:  

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 401  

Số điện thoại di động: 0913 709 008

Email: nguyenquoctuan.bc@quangninh.gov.vn