XÃ LƯƠNG MÔNG 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lương Mông.

Địa chỉ:                Thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:          02033 791 203

Email:                  ubndxaluongmong@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Lương Mông

2. Tổ chức bộ máy 

 

Đồng chí: Hà Ngọc Tùng

Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động:   0914 664 616

Email: hangoctung@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp - Hành chính.

Số điện thoại di động: 0948 315 959

Email: nguyenvanhoan.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Hoan

Phó Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01257 259 563

Email:

 

Đồng chí: Vi Văn Diễn

Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912 530 452;

01636 944 778

Email: vivandien@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Triệu Văn Tài

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01647 502 090

Email:  trieuvantai@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Vũ Văn Dũng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

Năm sinh: 1963.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLHC.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01686 743 028

Email:


 

Đồng chí: Mã Văn Lương

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1959.

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 0912 530 365

Email:

 

 

Đồng chí: Khúc Thị Hòa

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ nữ.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01652 556 732

Email:

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Đặng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1962.

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0942 630 460

Email:

 

 

Đồng chí: Vi Văn Sở

Bí thư Đoàn TN xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Đoàn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0969 407 707

Email: vivanso@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đàm Văn Hòa

Công chức Tài chính - Kế toán xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0912 530 479

Email:  damhoa.bc@gmail.com

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Sư

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0945 356 222

Email:  hoangvansu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Ngọc Biên

Công chức Văn hóa - Xã hội xã 

Năm sinh: 1962.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01688 954 283

Email:

 

 

Đồng chí: Vi Văn Minh

Công chức Địa chính xã 

Năm sinh: 1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01679 172 438

Email:  viminhlm@gmail.com

 

 

Đồng chí: Vi Văn Nhất

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01635 606 160

Email:

 

 

Đồng chí: Lương Văn Khoa

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01634 190 012

Email: luongvankhoa@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01666 742 279

Email:  nguyenvantho.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vi Văn Liễn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0963 199 662

Email:

 

 

Đồng chí: Vi Văn Phong

Công chức Văn phòng xã 

Năm sinh: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0944 916 568

Email:  vivanphong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lý Quốc Việt 

Công chức Văn phòng xã 

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn phòng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0948 588 534

Email: lyquocviet@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Khúc Minh Tận 

Công chức Tài chính - Kế toán xã 

Năm sinh: 1962.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0945 005 462

Email: khucminhtan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Mã Thị Yên 

Văn thư - Lưu trữ 

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 01677 307 825

Email: mathiyen@quangninh.gov.vn