XÃ LƯƠNG MÔNG 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lương Mông 

Địa chỉ:                Xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh 

Điện thoại:            0203 3790 201

Email:                   ubndxaluongmong@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Lương Mông

2. Tổ chức bộ máy 

 

Ông Hà Ngọc Tùng

Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3791 202 

Số điện thoại di động:   0914 664 616

Email: hangoctung@quangninh.gov.vn


Ông Nguyễn Văn Hoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hành chính

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0948 315 959

Email: nguyenvanhoan.bc@quangninh.gov.vn


Ông Vi Văn Diễn

Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3791 302

Số điện thoại di động: 01636 944 778

Email: vivandien@quangninh.gov.vn


Ông Triệu Văn Tài

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3791 203 

Số điện thoại di động:

Email:  trieuvantai@quangninh.gov.vn