XÃ ĐẠP THANH 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đạp Thanh 

Địa chỉ:                  Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:             0203 3790 429

E-mail:                    ubndxadapthanh@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Đạp Thanh 

2. Tổ chức bộ máy 

 

Ông Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 428

Số điện thoại di động: 0944 019 860

Email: khucminhte.bc@quangninh.gov.vn


Ông Chu Văn Hoàn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lịch sử

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 01657 738 268

Email: chuvanhoan.bc@quangninh.gov.vn


Ông Hoàng Văn Huấn

Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 01672 750 799

E-mail: hoangvanhuan.bc@quangninh.gov.vn

Ông Trần Văn Trình

Phó Chủ tịch HĐND 

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 429

Số điện thoại di động: 0948 414 496

Email: tranvantrinh.bc@quangninh.gov.vn


Ông Trần Văn Quân

Phó Chủ tịch UBND  

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 481

Số điện thoại di động:

E-mail: tranvanquan.bc@quangninh.gov.vn