VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Văn phòng Huyện ủy

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       02033 888 045

Fax:             02033 888 731

Email:              vanphonghu.bc@quangninh.gov.vn  

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

Đồng chí: Lưu Minh Thắng 

Chánh Văn phòng Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 409

Số điện thoại di động:      0916 855 423

Email: luuminhthang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Hoài

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 240

Số điện thoại di động: 0944.576.205

Email: hoahubc@gmail.com

  

 

 

Đồng chí: Trịnh Xuân Tư

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 791 302

Số điện thoại di động: 0984 396 888

Email: