VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       02033 888 490

Fax:                  02033 888 205

Email:              ubndbc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mai

Chánh Văn phòng

 

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 223

Số điện thoại di động:      0974 508 228

Email: nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn

 


Đồng chí: Đinh Văn Ngọc

Phó Chánh Văn phòng,

Trưởng ban tiếp công dân

 

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 384

Số điện thoại di động:      0942 784 814 

Email: dinhvanngoc@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Vũ Thế Hùng

Phó Chánh Văn phòng 

 

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển nông thôn

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 201

Số điện thoại di động:      0912 516 618

Email: vuthehung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tuyên

Phó Bí thư thường trực Đảng bộ

Khối Chính quyền 

Năm sinh: 1958

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 218

Số điện thoại di động:      0912 088 236

Email: nguyenxuantuyen.bc@quangninh.gov.vn

  

Đồng chí: Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên Kế toán 

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 462

Số điện thoại di động:      0945 095 099

Email: nguyenthinga@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Thị Diệu

Chuyên viên chuyên trách giúp

Thường trực HĐND huyện

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 205

Số điện thoại di động:      0979 787 588

Email: dinhthidieu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Triệu Quý Ba

Chuyên viên Tiếp công dân

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 812

Số điện thoại di động:      0914 320 887

Email: trieuquyba@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Phan Thanh Sơn

Nhân viên Công nghệ thông tin

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân HTTT Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 205

Số điện thoại di động:      0916 236 661

Email: phanthanhson@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Thúy Lan

Nhân viên Hành chính - Thủ quỹ

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 205

Số điện thoại di động:      01234 192 330

Email: tranthuylan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đàm Trung Kiên

Nhân viên

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 201

Số điện thoại di động:      0904 044 836

Email: damtrungkien.bc@quangninh.gov.vn

  

Đồng chí: Triệu Thị Thuần

Nhân viên phục vụ

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Trung cấp CNTT.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 490

Số điện thoại di động:      0948 402 902

Email: trieuthithuan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Thị Linh Hà

Nhân viên Văn thư

Năm sinh: 1993

Trình độ chuyên môn: Trung cấp HCVT.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 490

Số điện thoại di động:      0977 451 698

Email: lethilinhha@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Đức Tiến

Nhân viên Lái xe

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:      0912 191 975

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Nhạc

Nhân viên Lái xe

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:      01649 695 999

 

Đồng chí: Hoàng Đức Thuần

Nhân viên Lái xe

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:      0948 048 981
   
   

 

3. Vị trí, chức năng:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, là bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.   

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.  

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh. 

4.  Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND và UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện sau khi được phê duyệt; công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND và UBND huyện.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện.

3. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

4. Giúp HĐND và UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND huyện; đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện.

6. Trực tiếp thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", cổng thông tin điện tử; triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; thường trực tiếp công dân theo quy định.

7. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện giao.