ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN BA CHẼ  

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 227

Email:             ubmttq.bc@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 227

Số điện thoại di động:       0947 080 268

Email:

 


Ông Triệu Đức Phượng

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

 Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 227

Số điện thoại di động:      0949. 919. 264

Email: 

 

Đồng chí: Nịnh Thị Hảo

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 227

Số điện thoại di động:     0943. 735. 992

Email: ninhthihao77@gmail.com