TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA 

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện

Địa chỉ:             Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       0333. 888. 467

Email:              ttttvvh.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   

 

 

Đồng chí: Trần Trung Thạo

Giám đốc Trung tâm


Năm sinh:  1976

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 467 

Số điện thoại di động: 0914 200 248

Email: trantrungthao.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hà Trung Hiệp

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh:  1965

Trình độ chuyên môn:   Đại học sư phạm Văn

Trình độ lý luận chính trị:   Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0333 888 467

Điện thoại di động: 0915 771 689

Email: hatrunghiep@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn 

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan: 0333 888 229

Điện thoại di động: 0947 533 568

Email: phamquoctuan.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Tô Văn Tuấn 

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan: 0333 888 229

Điện thoại di động: 01643 119 783

Email: tovantuan@quangninh.gov.vn