TRUNG TÂM

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA CHẼ 

 

Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện.

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu II Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 790 846       

Email:             ttgdtxbache.quangninh@moet.edu.vn


2. Cơ cấu tổ chức: 

 

 

Đồng chí: Đặng Thế Cần

Giám đốc Trung tâm HN & GDTX huyện

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 790 846

Số điện thoại di động:  0912 530 038

Email:  dangthecan.ttbache@gmail.com

 

 

Đồng chí: Vi Thị Thúy

Phó giám đốc Trung tâm HN & GDTX huyện

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn:  Đại học Văn

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 846

Số điện thoại di động:  0942 784 804

Email: