TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

Địa chỉ:             Khu 7, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 176            

Email:              ttdvktnn.bc@quangninh.gov.vn                     


2. Cơ cấu tổ chức: 

 


 

Đồng chí: Phạm Thị Chính

Giám đốc Trung tâm

 Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888181

Số điện thoại di động:  0914881633   

Email: phamthichinhknbc@gmail.com

 

 

Đồng chí: Khúc Thị Loan

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:   02033 888 390

Số điện thoại di động:       01238.247.413

Email: khucthiloan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đặng Văn Minh

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 847

Số điện thoại di động:      0946. 097. 748

Email: dangvanminh.bache@gmail.com

 

 

 

Đồng chí: Đinh Văn Hải

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 310

Số điện thoại di động:     01699. 011. 128

Email: ttdvktnn.bc@quangninh.gov.vn