TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện.

Địa chỉ:             Khu II, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:        0333. 888. 268

Fax:                  0333. 888. 528

E-mail:             ttdskhhgd.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   


 

Đồng chí: Nguyễn Công Thận

Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333. 888. 268

Số điện thoại di động:   01654.009.568  

Email: 

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Tường

Phó giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333. 888. 268

Số điện thoại di động: 0917. 659. 468

Email: hoangtuongbc@gmail.com