TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện.

Địa chỉ:             Khu II, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:        02033 888 268

Fax:                   02033 888 528

Email:              ttdskhhgd.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   


 

Đồng chí: Nguyễn Công Thận

Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 268

Số điện thoại di động:   01654 009 568  

Email: 

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Tường

Phó giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 268

Số điện thoại di động: 0917 659 468

Email: hoangtuongbc@gmail.com

 

 

 

 

3. Vị trí và chức năng 

1. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Chẽ (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế.

2. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Chẽ có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện có chức năng tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của trạm y tế xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thôn, bản.

5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các dự án khác được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phân công.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thôn, bản.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình biệt phái tại các xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thôn, bản.

9. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Uỷ ban nhân dân huyện giao.

 

5. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

a) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc và  Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý cán bộ.

d) Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các Ban tổng hợp, nghiệp vụ gồm:

a) Ban Hành chính - Tổng hợp;

b) Ban Truyền thông và dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xây dựng kế hoạch biên chế viên chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

6. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Trung tâm phải thường xuyên báo cáo tình hình công tác với Ủy ban nhân dân huyện theo quy định và yêu cầu đột xuất. Trước khi thực hiện chủ trương chính sách của các cấp, các ngành có liên quan đến chương trình công tác, kế hoạch chung của tỉnh, huyện, Giám đốc phải xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Đối với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh:

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành  tại địa phương với Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh theo định kỳ và yêu cầu đột xuất.

3. Đối với các cơ quan, ban ngành:

a) Trung tâm có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp có những vấn đề chưa thống nhất, các bên xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Khi có yêu cầu, kiến nghị thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thì Trung tâm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo quy định.

4. Đối với Phòng Y tế huyện:

Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Y tế về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm cho Phòng Y tế theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Trung tâm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ  đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.