TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:        02033 790 826

Email:            ttbdct.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy,

Giám đốc Trung tâm

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 826

Số điện thoại di động: 0918 942 854

Email: lexuanmui@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đoàn Thị Thúy

Phó Giám đốc Trung tâm 

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 790 826

Số điện thoại di động:  0942 529 885

Email: doanthuyttbdctbache@gmail.com

 


 


 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:

- Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và UBND cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện.

- Có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị- hành chính; các nghị quyết, chỉ thị, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng, đào tạo, bồi dưỡng của trường đào tạo cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (trích Điều 1 Quyết định 185 - QĐ/TW) 

3.2. Nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - XH và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở ) cán bộ chính quyền và các nhân dân đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị  cho đối tượng phát triển Đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đại phương (trích Điều 2 Quyết định 185 - QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương.