THANH TRA HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Thanh tra huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 256

Email:               thanhtra.bc@quangninh.gov.vn


2. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Lan Thị Thu 

Chánh Thanh tra huyện 

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 821

Số điện thoại di động: 0942 908 336

Email: lanthithu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

Trực tiếp tiếp công dân tại cơ quan và tham gia tiếp dân định kỳ tại Nơi Tiếp công dân của huyện; chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra kinh tế, xã hội theo kế hoạch và theo chỉ đạo của cấp trên; công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng; thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Nhớ

Phó chánh Thanh tra huyện 

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0914 635 801

Email: phamvannho.bc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra huyện; Tham mưu cho Chánh thanh tra huyện xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm để trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt; xây dựng kế hoạch: tháng, quý, 6 tháng của cơ quan Thanh tra huyện; tổng hợp báo cáo: quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của cơ quan và các văn bản khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan. 

 

 

 Đồng chí: Nghiêm Kim Chi

Chuyên viên

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0968 828 028

Email: nghiemkimchi.bc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

Phụ trách tham mưu các cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách ; tham gia các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội; tiếp nhận, xử lý đơn thư và tham gia xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phụ trách công tác kế toán đơn vị dự toán Thanh tra - Tư pháp - Hội Chữ thập đỏ; tổng hợp các báo cáo về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của chánh Thanh tra. 

 

 

Đồng chí: Ân Văn Ninh

Thanh tra viên

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0949 592 599

Email: anvanninh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

Phụ trách tham mưu các cuộc thanh tra thực hiện việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện Luật khiếu nại, luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng; tham gia xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổng hợp các báo cáo về công tác thanh tra của cơ quan; thực hiện công việc thủ quỹ của cơ quan và các công việc khác theo sự phân công của Chánh thanh tra.  

 

3. Vị trí và chức năng:

3.1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

3.2. Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

4.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

4.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện phê duyệt.

4.4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

4.5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4.6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

4.7. Về thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện.

4.8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện;

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khi được giao;

- Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

- Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4.9. Về phòng, chống tham nhũng:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

- Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4.10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

4.11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

4.12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra tỉnh.

4.13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

4.14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

4.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.