THANH TRA HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Thanh tra huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0333. 888. 256

Fax:              

E-mail:             thanhtra.bc@quangninh.gov.vn


2. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Lan Thị Thu 

Chánh Thanh tra huyện 

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 821

Số điện thoại di động:      0942. 908. 336

Email: lanthithu@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Nhớ

Phó chánh Thanh tra huyện 

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 256

Số điện thoại di động:      0914635801

Email: phamvannho.bc@quangninh.gov.vn

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng: 

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. 

3.2. Nhiệm vụ: 

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

6. Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân thường xuyên.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, công tác thường trực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.