THỊ TRẤN BA CHẼ

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Ba Chẽ

Địa chỉ:               Khu 3, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:          0203 3888 222

Fax:                     0203 3888 717

Email:                ubndthitranbache@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở Thị trấn Ba Chẽ


 2. Tổ chức bộ máy

Ông Đồng Nguyên Khánh

HUV - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 222

Số điện thoại di động:

Email: dongnguyenkhanh@quangninh.gov.vn

Ông Hoàng Văn Pẩu  

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0982 568 912

Email: hoangvanpau.bc@quangninh.gov.vn


Ông Chu Văn Phòng  

Phó Bí thư Đảng ủy

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0982 423 358

Email: chuvanphong.bc@quangninh.gov.vn

 


Bà Hà Thị Lưu  

Phó Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 01662 831 855

Email: hathiluu@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Nịnh Văn Tày  

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0986 324 3878

Email: ninhvantay@quangninh.gov.vn


Ông  Nịnh Văn Toàn

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0942 136 585

Email: ninhvantoan@quangninh.gov.vn