1. Khối Đoàn thể:

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

Ông Vương Quang Ninh

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ

Trình độ CM:

Trình độ LLCT:

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

Email:

 

 

 

Ông Mông Văn Thàm

Chức vụ: Phó Chủ tịch 
Trình độ CM: Đại học Nông nghiệp
Trình độ LLCT: Cử nhân
Điện thoại CQ: 0333.888.227
Điện thoại DĐ: 0912.100.099
E-mail: mongvantham@quangninh.gov.vn

Ông Triệu Văn Dũng
Chức vụ: Phó Chủ tịch 
Trình độ CM: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT:  Trung cấp
Điện thoại CQ: 0333.888.227
Điện thoại di động: 01232.873.211
E-mail: trieudungmttq@gmail.com
 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

 Bà Lê Thanh Từ
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ
Trình độ CM:
Trình độ LLCT:
Điện thoại CQ: 0333.888.243
Điện thoại DĐ: 0916.108.891
Email:

 

 

 

 Ông Lê Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT LĐLĐ 

Trình độ CM: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

  Điện thoại CQ: 0333.888.243
Điện thoại DĐ: 0912.900.097

Email: levanngocbc@gmail.com


 

 

Hà Thị Năm

Chức vụ: Phó CT LĐLĐ - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện

Trình độ CM: Đại học tiểu học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại CQ: 0336.271.436

Điện thoại DĐ: 0948.019.117

Email: cdgdbache@gmail.com 

 

  


 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

Bà Hoàng Thị Oanh

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ CM:

Trình độ LLCT:

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

Email: 

  

Bà Nịnh Thị Hảo

 Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trình độ CM:

Trình độ LLCT:

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

Email:   

 

 

 

 

Bà Phạm Thuỳ Trang 

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trình độ CM:

Trình độ LLCT:

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ: 0984.088.006

Email:   

 

 

 

 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

Ông Triệu Đức Phượng

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ CM: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp 

Điện thoại CQ: 0333.888.262

Điện thoại DĐ: 0912.658.570

Email:

 

  

Ông Nguyễn Văn Hoan

 

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch
  Trình độ CM: Cử nhân Nông nghiệp
 Trình độ LLCT: Cao cấp
   Điện thoại CQ: 0333.888.262
Điện thoại DĐ: 0948.31.5959

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

 


Ông Vi Mạnh Vùng

Chức vụ: Chủ tịch

  Trình độ CM:

 Trình độ LLCT: 

Điện thoại CQ: 0333.888.291
Điện thoại DĐ: 0947.559.158


Ông Trần Công Húy

Chức vụ: Phó Chủ tịch

  Trình độ CM:

 Trình độ LLCT: 

Điện thoại CQ: 0333.888.291
Điện thoại DĐ: 0123.847.1833

Ông Lê Văn Đánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

  Trình độ CM:

 Trình độ LLCT: 

Điện thoại CQ: 0333.888.291
Điện thoại DĐ:

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN BA CHẼ

 


Ông Hà Ngọc Tùng

Chức vụ: Bí thư

Trình độ CM:

 Trình độ LLCT: 

Điện thoại CQ: 0333.888.900
Điện thoại DĐ: 0914.664.616
E-mail: ngoctung1982@gmail.com

  

 Ông Nguyễn Huy Toàn
Chức vụ: Phó Bí thư

Trình độ CM: Cử nhân Quản trị nhân lực

 Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại CQ: 0333.888.236
Điện thoại DĐ: 01687.636.113

E-mail: nguyenhuytoan1982@yahoo.com.vn 

 

 

 

 

2. Khối Nội chính:

 

 
 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – Chính trị viên  

 

 

 

 

 

 

Trung tá: Phạm Duy Chiến
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
Năm sinh: 1966
Trình độ CM: Cử nhân Khoa học Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTCQ: 0333.888.327
ĐTDĐ:   

 

 

 

 Đồng chí Phạm Văn Khiết - Phó CHT, Tham mưu trưởng 

Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 033.2214.002
ĐTDĐ: 0124.691.4457

  

 

  

Đồng chí Hoàng Văn Diện - Chính trị viên phó

 

 

 

 

 

 

  

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó CHT động viên
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
ĐTCQ: 033.2214.003
ĐTDĐ: 0982.049.272

 

 

 

 

 

  

CÔNG AN HUYỆN

 

Đại tá: Nguyễn Văn Cường
Trưởng Công an huyện
Năm sinh: 1959
Quê quán: Mạo Khê, Đông Triều, Q.Ninh
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ CM: Đại học An ninh
Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTCQ: 0333.888.314

  

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Công an
Năm sinh: 1958
Quê quán: H.Tiên Lữ, T.Hưng Yên
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ CM: Đại học An ninh
Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCQ: 0333.888.387

 

 Thượng tá Nguyễn Trung Tuấn - Phó trưởng Công an
Năm sinh:
Quê quán:
Trình độ học vấn:
Trình độ CM:
Trình độ LLCT:

ĐTCQ:

 

 

  

HẠT KIỂM LÂM

 

Ông Hồ Sỹ An - Hạt trưởng

 

Hạt phó

 

  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

Ông Trương Văn Hậu - Viện trưởng

 

Ông Khúc Văn Lâm - Viện phó

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

Ông Lê Viết Cường - Chánh án

 

Phó Chánh án

 

 

 

 

 
  
 

3. Khối cộng quản, kinh tế sự nghiệp trực thuộc Tỉnh:

CHI CỤC THUẾ BA CHẼ

Ông: Vi Thành Được - Chi cục trưởng

 

Ông: Đào Mạnh Trường - Chi cục phó

 


 

 

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN

Bà: Huỳnh Thị Bích Nguyệt - Giám đốc

 

Ông: Lê Hồng Phú - Phó Giám đốc

 

 

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT HUYỆN


Ông: Hoàng Văn Khiên - Giám đốc
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.888.244
ĐTDĐ: 0912.402.199
Email:
hangkhien@gmail.com


Bà: Đàm Thị Chạ - Phó Giám đốc
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.888.264
ĐTDĐ: 0917.161.269

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

Bà: Tô Thị Mai - Giám đốc

 

Bà: Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc

 

 

 

  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆNÔng: Phạm Quang Dũng - Giám đốc
Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 033.3888.358
ĐTDĐ: 0913.021.469
Email:
bsquangdung1965@gmail.com

Ông: Vi Văn Dũng - Giám đốc 
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 033.3888.046
ĐTDĐ: 0915.049.280
Email:                        

 


Ông: Lương Văn Tiến - Phó Giám đốc
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa
Trình độ lý luận chính trị:                   
ĐTCQ: 033.3888.046
ĐTDĐ: 0914.664.681
Email:
luongvantienhong@gmail.com.vn

 

 

BƯU ĐIỆN HUYỆN

Ông: Lã Mạnh Dương - Giám đốc

 

 

 

 

 

 

TRẠM THÚ Y

Bà: Nguyễn Thị Trâm - Trưởng trạm

 

 

 

 

 

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

Ông: Đặng Văn Minh - Trưởng trạm

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.790.847
ĐTDĐ: 0946.097.748
Email:
dangvanminh.bache@gmail.com

 

 

 

 

 CHI CỤC THỐNG KÊ


Ông: Đinh Văn Đông - Chi cục trưởng
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTDĐ: 0982.358.962

Ông: Đinh Văn Hùng - Chi cục phó
Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh doanh nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTDĐ:

 

 

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Ông: Khúc Văn Phòng - Chi cục trưởng

 

 

 

 
 


 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆNÔng: Hoàng Văn Tiên - Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
ĐTCQ: 0333.888.487
ĐTDĐ: 0912.628.252

 


Ông: Lê Quốc Huy - Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.888.287
ĐTDĐ: 0916.981.888

 

 

 

  

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐBà: Nịnh Thị Bảo - Giám đốc
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0333.888.268
Điện thoại di động: 0987.395.397
Email:
bao_ttdsbc@yahoo.com.vnÔng: Hoàng Văn Tường - Phó Giám đốc
Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị:                
Điện thoại cơ quan: 0333.888.268
Điện thoại di động: 0917.659.468

   

TRUNG TÂM HN&GDTX

Ông: Đặng Thế Cần - Giám đốc

 

Bà: Vi Thị Thúy - Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

4. Khối kinh tế sự nghiệp, cơ quan đơn vị trực thuộc huyện:

  

BQL DỰ ÁN RỪNG VIỆT - ĐỨC
Ông: Nguyễn Minh Sơn - Giám đốcBà: Nguyễn Thị Thúy Mai - Phó Giám đốc

 

BQL DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HUYỆN

Ông Khiếu Anh Tú: Giám đốc
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng: 0333.888.150
Số điện thoại di động:     0912.545.145
E-mail:
khieuanhtu@quangninh.gov.vn

11.jpg 

Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333.888.252
Điện thoại di động:
Email: nguyenvancungqlda@gmail.com

 

 

 


Ông Trần Trọng Tường – Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333.888.252
Điện thoại di động:
Email: trantrongtuong@quangninh.gov.vn

 

  

BQL RỪNG PHÒNG HỘÔng Lê Quyết Thắng – Giám đốc

 

 

 

Ông Vắn A Lộc - Phó Giám đốc

 

 

  

TRUNG TÂM VHTT - TT HUYỆNÔng Đỗ Văn Thủy – Giám đốc
ĐTCQ: 0333.888.229
ĐTDĐ:  0948.123.974

Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc

 

 

   

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

 Ông Vi Văn Dương – Trưởng đài

Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333.888.467
Điện thoại di động:
Email:
vivanduongtt@gmail.com

Ông Trần Trung Thạo – Phó đài

 

  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Ông Vi Văn Chiến - Giám đốc

Ông Nghiêm Minh Vĩ - Phó Giám đốc

 

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN


Ông Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

Điện thoại văn phòng: 033.3888.208
Điện thoại di động:    
Email: nguyencongquyen@quangninh.gov.vn Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch
Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.888.269
ĐTDĐ: 0915.771.679
Email:
chuthapdobache@gmail.com