PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Tư pháp

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       0333. 888. 317

Email:             phongtp.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:


Đồng chí: Nịnh Thị Bảo

Trưởng phòng Tư pháp

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333. 888. 317

Số điện thoại di động:      0987. 395. 397

Email: ninhthibao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện Quản lý nhà nước các công việc về lĩnh vực tư pháp trong toàn huyện. Chịu sự chỉ đạo quản lý toàn diện của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

3.2. Nhiệm vụ:

* Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Trình UBND huyện ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn huyện;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và  hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành;

* Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; trình UBND huyện quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

* Về phổ biến giáo dục pháp luật: 

- Xây dựng, trình UBND huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị khác ở đị phương theo quy định của pháp luật; 

- Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện;

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, khu phố, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

* Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hòa giải trên đị bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và UBND huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

* Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác Thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

* Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND cấp xã; thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật;

* Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách; biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

* Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

* Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã;

* Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND huyện giao.