PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0203 3888 283  

Email:            phongtnvmt.bc@quangninh.gov.vn

 

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 


Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chính trị - Hành chính

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 787

Số điện thoại di động:    

Email: nguyenthanhtung.bc@quangninh.gov.vn

 

 


 

Đồng chí: Lê Minh Đạt

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 283

Số điện thoại di động:       0936 790 588

Email: leminhdat@quangninh.gov.vn

 

 


 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn  

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 283

Số điện thoại di động:       0914 626 260

Email: nguyenxuanson@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vi Văn Đông

Phó Giám đốc Văn phòng đăng kýsử dụng đất

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 044

Số điện thoại di động:       0916 016 163

Email: vivandong@quangninh.gov.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:  

* Chức năng: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

* Nhiệm vụ: 

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND cấp huyện ban hành.

2. Xây dựng, trình UBND huyện quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

3. Trình UBND huyện quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác tài nguyên, sử dụng nguồn nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện; tổ chức thực hiện việc giao đất cho tổ chức, cá nhân theo quyết định của UBND huyện và theo sự uỷ quyền của cấp có thẩm quyền.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức Địa chính - Xây dựng ở xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính.

5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất; thực hiện công tác bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn theo phân cấp; quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn.

7. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường.

8. Hướng dẫn và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ xã làm công tác Địa chính - Xây dựng.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trong việc tổ chức chỉ đạo quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên trên địa bàn. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường đối với các xã, thị trấn, các tổ chức và mọi công dân; tham mưu giúp UBND huyện xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Thu thập tài liệu và giúp UBND huyện trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, UBND huyện theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.