PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:           Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:       0333. 888. 318

Fax:                 0333. 888. 251

E-mail:              phongtckh.bc@quangninh.gov.vn

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 


Đồng chí: Nịnh Quốc Hoàn

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 318

Số điện thoại di động:      0946. 534. 686

Email: ninhquochoan@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Hồ A Lộc

Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại văn phòng:  0333. 790. 816

Số điện thoại di động:      0913. 004. 768

E-mail: hoaloc@quangninh.gov.vn

 


Đồng chí: Nguyễn Thanh Tâm

Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 298

Số điện thoại di động:      0944. 198. 389

E-mail: nguyenthanhtam.bc@quangninh.gov.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật:

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định.

3. Lập dự toán thu NSNN đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND để trình HĐND huyện quyết định. Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để UBND trình HĐND quyết định, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi NSNN trình UBND để trình HĐND phê chuẩn. Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã.

4. Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND huyện xem xét gửi Sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi Sở Tài chính sau khi được HĐND huyện phê chuẩn.

6. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên.

7. Giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

8. Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch UBND huyện về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn.

9. Hướng dẫn người đăng ký kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó.

10. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với hộ kinh doanh cá thể trong các trường hợp cần thiết.

11. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.