PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Nội vụ

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       0333. 888. 203

Fax:                0333. 888. 203

E-mail:            phongnv.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

  


Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mai 

Trưởng phòng Nội vụ

 

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0332.243.828

Số điện thoại di động:       0987.395.509

Email: nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Triệu Thị Đạt

Phó trưởng phòng Nội vụ

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0336 565 650

Số điện thoại di động:      

E-mail: trieuthidat@quangninh.gov.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

* Chức năng: 

1. Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành ở huyện.

2. Phòng Nội vụ huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. 

* Nhiệm vụ: 

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4. Về tổ chức, bộ máy:

a/ Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b/ Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định hoặc Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện;

c/ Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d/ Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a/ Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

b/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b/ Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân cấp xã; giúp Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

c/ Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

d/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng thôn, bản, khu phố.

7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a/ Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b/ Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.

9. Về cải cách hành chính:

a/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

b/ Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

c/ Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện và tỉnh.

10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a/ Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

b/ Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

12. Về công tác tôn giáo:

a/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện;

b/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của huyện và phối hợp với cơ quan chức năng của huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới tôn giáo theo quy định của pháp luật.

c/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a/ Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. Xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

b/ Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện.

c/ Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện và cơ sở. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

d/ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Pháp luật; quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng, thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định;

14. Phối hợp Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền.

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn huyện.

16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn huyện.

17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

18. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan mua sắm hoặc được trang bị, cấp phát theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

19. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban  nhân dân xã, trị trấn về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

20. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.