HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Nông dân huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0333. 888. 262      

E-mail:              hoind.bc@quangninh.gov.vn


2. Cơ cấu tổ chức: 

 

 

 

 

Đồng chí: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 262

Số điện thoại di động:      0916. 840. 366

Email:  vuongquangninhbc@gmail.com 

 

 

 

Đồng chí: Mông Văn Thàm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 262

Số điện thoại di động:       0912. 100. 099

Email: mongvantham@quangninh.gov.vn