HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Cựu chiến binh huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0333. 888. 291

Fax:                  

E-mail:              hoiccb.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

 

 

Đồng chí: Vi Mạnh Vùng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 291

Số điện thoại di động:       0947. 559. 158

Email: 

 

 

 

Đồng chí: Trần Công Húy

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 291

Số điện thoại di động:       01238. 471. 833 

Email:

 

 

 

 Đồng chí: Lê Văn Đánh

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 291

Số điện thoại di động:      

Email: