HẠT KIỂM LÂM HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Đường Hải Chi, Khu 5, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:         02033 888 245

Fax:                  

E-mail:             hklhbc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:


 

Đồng chí: Hà Duy Khiên 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 245 

Số điện thoại di động:      0903 401 666

Email: haduykhien@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Bằng

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp, Th.s Môi trường.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 245

Số điện thoại di động:       0983 879 802

Email:  tuanbang.klhh@gmail.com

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ có chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.